Prednášky /MP3 formát/

 

Ako čítať Bibliu

Kresťan a svetonázor

Biblické Slova

Písmo (GRAFÉ)

Zákon (TÓRÁ; NOMOS)

Evanjelium (EUANGELION)

Hriech (HAMARTIA)

Pokánie (METANOIA)

Viera (PISTIS)

Nádej (ELPIS)

Láska (AGAPE)

Kráľovstvo Božie (BASILEIA TOU THEOU)

Cirkev (EKKLESIA)

Zmluva (DIATHEKE)

Hospodin (Jahve)

Peklo (ŠEOL; HADES; GEHENNA)

Vykúpenie (APOLYTROSIS)

Svet (KOSMOS a ION)

Súd (KRISIS)

Pohoršenie (SKANDALON)

Múdrosť (SOFIA)

Žiadostivosť (EPITHYMIA)

Svätosť (HAGIOSYNÉ)

Prebudenie

Prebudenie – úvod

Prebudenie a Duch Svätý

Prebudenie a modlitba

Prebudenie a vyznávanie hriechov

Prebudenie: Kázanie

Prebudenie – Ako radiť hľadajúcim

Evanjelizácia a misia

Prebudenie – Čomu sa vyhnúť

Efezanom a identita kresťana

Kresťan – Božia voľba      PDF – Ef_1 

Kresťan – Božie dielo      PDF – Ef_2

Kresťan – Božia rodina      PDF – Ef_3

Kresťan – orgán Kristovho tela      PDF – Ef_4,1-5,20

Kresťan – model v poriadku stvorenia      PDF – Ef_5,21-6,9

Kresťan – vojak v Kristovej armáde      PDF – Ef_6,10-24

1. List Tesaloničanom

1 Tesaloničanom – Úvod

Modlitba vďaky

Viera a čin

Viera a utrpenie

Postoje lásky

Prax lásky

Kresťanská nádej (1)

Kresťanská nádej (2)

Učeníctvo (1)

Učeníctvo (2)

Učeníctvo (3)

Rôzne

Ako sa tešiť zo spravodlivosti a súdu Božieho

Majk Spirit, pravda a kresťanstvo

Moderný človek a kresťanstvo

Hermeneutika hebrejskej Biblie

Genezis 1 a 2 – kontinuita či diskontinuita?

Stvorený pre vzdelávanie

Slobodný v slobodnom svete

Ateistické evanjelium? I.

Ateistické evanjelium? II.

Ateistické evanjelium – ppt.

Osamelý medzi priateľmi I. ppt.

Osamelý medzi priateľmi II. ppt.

Teológia pradejín: Genezis 1-11

Kresťanská interpretácia dejín

Kresťan a sexualita

Istota v neistom svete 1

Istota v neistom svete 2

Istota v neistom svete ppt.

Spiritualita hudby

Apoštolskí a cirkevní otcovia I.

Apoštolskí a cirkevní otcovia II.

Kresťanský postoj k práci – teológia práce

Biblická antropológia   ppt.

Kto je Boh?

Aká veda je teológia?

Ako vykladať hebrejskú poéziu    Vyklad Hebrejskej Poezie ppt.

Odkiaľ sú etické normy?

Selfizmus     Selfizmus (ppt)

Uctievanie v živote a v cirkvi 1     Uctievanie v zivote a cirkvi (ppt)

Uctievanie v živote a v cirkvi 1 (diskusia)

Uctievanie v živote a v cirkvi 2

Uctievanie v živote a v cirkvi 2 (diskusia)

Uctievanie v živote a v cirkvi 3

Uctievanie v živote a v cirkvi 3 (diskusia)

Čo je to plné evanjelium?

Média, zábava a kresťan 1

Média, zábava a kresťan 2

Alkohol v Biblii? 1 – exegetické pravidlá

Alkohol v Biblii? 2 – niektoré biblické texty

Alkohol v Biblii? 3 – otázky a odpovede

Ako myslia a cítia Slováci

Život a smrť- v čích rukách?

Čo by bolo, keby Ježiš nebol prišiel?

Kresťanská spiritualita v podnikaní

Ako tvoj svetonázor ovplyvňuje tvoju vieru

Deduktívne Štúdium Biblie

Pravda, viera a sloboda

Kráľovstvo Božie a kultúra človeka

Múdrosť, viera a zdravie (Kniha prísloví 3:7-8)

Vidieť neviditeľné – a moje povolanie

Problém neodpustenia

Kresťan a populárna kultúra

Myslieť reformačne (500 rokov Reformácie)

Čo je dobre vedieť o Reformácii

Prečo to neviem – štyri lži, Zeitgeist

Päť solas Reformácie

Násilie v Hebrejskej Biblii

21. storočie a kresťanské učenictvo: Viera a spoločnosť

21. storočie a kresťanské učenictvo: Motivácia

Ecclesia reformata et semper reformanda

Falošné učenia v cirkvi 1

Falošné učenia v cirkvi 2

Falošné učenia v cirkvi 3 (otázky a odpovede)

Falošné učenia v cirkvi 4 (otázky a odpovede)

Karikatúry práce (Biblická antropológia práce)

Karikatúry práce – otázky a odpovede

Život podnikateľa s Ježišom – Zivot Podnikatela S Jezisom (ppt)

Život podnikateľa s Ježišom – Otázky a odpovede

Čo je cirkev?

Šťastie a radosť v živote kresťana – (šťastie a radosť – pptx)

Kresťanská nádej a budúcnosť sveta

Nové spirituality

Duch Svätý v teológii a v živote

Úvod do exegézy        PPT

       Genezis 1      PPT Genezis 1-3

       Genezis 2-3

       Izaiáš 11:1-10  PPT Izaiáš 11,1-10

      Rimanom 9-11  PPT Rimanom_9-11

Nový kalvinizmus

Životaschopná svätosť 

Marxizmus – príťažlivý a klamlivý

A neuveď nás do pokušenia

Kapitalizmus a dejiny

Dospelý kresťan – vlastnosti      PDF – Dospelý Kresťan

Dospelý kresťan – rast                 PDF Rast K Dospelosti   

Láska k pravde – pre teológov

Úspech v kresťanskej práci

Biblický pohľad na politiku

Besiedka; Otázky a odpovede

Kresťanská myseľ a konšpirácie

Vierohodnosť Biblie

Kto bol Ježiš?

Prečo krvavé obete? Stará a Nová zmluva

Biblická teológia zdravia

Tri otázky slobody

Vojna, násilie a kresťan (Ukrajina)

Vidieť svet z Božžej perspektívy

Evanjelium

Biblické použitie filozofie 1

Biblické použitie filozofie 2

Blaise Pascal – 400 rokov od narodenia (19. jún 1623) 

Utrpenie spravodlivého

Sexualita a vzbura človeka proti Bohu

Diskusia o rusofilstve

Hebrejská biblia a Stará zmluva  – PDF – Hebrejská Biblia a Stara Zmluva

Naplnenie zákona v Novej zmluvePDF – Naplnenie zákona v Novej Zmluve

Humor, zábava, posmech – a viera

Apologetika – obrana kresťanskej viery    PDF – Apologetika Obrana Viery

Cesta k pravde   –  PDF Cesta K Pravde (MK2024)

Panelová diskusia, MK 24

Ako čítať Bibliu

Ako čítať Mojžiša

Ako čítať dejiny Izraela

Ako čítať prorokov

Ako čítať hebrejskú poéziu

Ako čítať evanjeliá

Ako čítať Skutky apoštolov

Ako čítať novozmluvné epištoly

Ako čítať Zjavenie Jána

Kresťan a svetonázor

Kresťanský názor na svetonázor I.

Kresťanský názor na svetonázor II.

Kresťanský názor na svetonázor III.

Štyri svetonázorové perspektívy 1

Štyri svetonázorové perspektívy 2 

Štyri svetonázorové perspektívy 3

Štyri svetonázorové perspektívy 4

 

 

Publikácie

Bibliography of Published Studies

Doc. ThDr. Hanes Pavel, PhD.

AAA               000001           

Exegéza Hebrejskej Biblie : teória, kritika, metódy (Exegesis of the Hebrew Bible: theory, criticism, methods) / Pavel Hanes ; rec. Ján Liguš, Sidonia Horňanová. – 1. vyd. – Praha, ČR : Návrat domů, 2015. – 241 s. [13,55 AH]. – ISBN 978-80-7255-351-8

AAA               000002           

The theology of the Hebrew Bible : an introduction / Pavel Hanes ; rec. Ján Liguš, Sidonia Horňanová. – 1. vyd. – Carlisle : Langham Global Library, 2019. – 68 s. [4,50 AH]. – ISBN 978-1-78368-730-5

AAA                000003           

Evangelical theology and philosophy : improving a difficult relationship / Pavel Hanes ; rec. Jerzy Kochanowicz, Maciej Manikowski … [et. al.]. Vol. 4, monograph. – 1. vyd. – Wroclaw : Ewangelikalna Wyzsza Szkola Teologiczna, 2020. – 140 s. [6,80 AH]. – ISBN 978-83-60567-17-3. – ISSN 1734-4182 (Cover)

AAB               000001

Revivalizmus a sociálna etika (Revivalism and Social Ethics) / Pavel Hanes. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. – 126 s. – ISBN 80-8055-688-1 References: [3] HANESOVÁ, Dana. Výchova k prosociálnosti: komparácia etickej výchovy a náboženskej výchovy na 1. stupni ZŠ v SR. In Křesťanská výchova ve XXI. století : prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 6.-7. 10. 2005 ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-3768-311-5, s. 87-99.

AAB               000002

Cirkevné dejiny (Church History) / Pavel Hanes. – Banská Bystrica : Trian, 1998. – 429 s. – ISBN 80-88945-01-1 References: [4] KRÁLIK Roman. Problém zvaný Kierkegaard. (The Problem Called „Kierkegaard“) 1. vyd. Bratislava:  vydanie vlastné, 2006. 104 s. ISBN 80-969503-7-1.

AAB               000003

Dejiny kresťanstva (History of Christianity) / Pavel Hanes. – 2. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2007. – 430 s. – ISBN 80-88945-01-1 References: [4] MASARIK, Albín. Pluralitná spoločnosť a cirkev v novozákonnej dobe. (Pluralist Society and the New Testament Church.) In Cirkev v pluralistickej Európe (The Church in Pluralist Europe). Teologické štúdie č. 1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, teologická komisia, 2007. ISBN 978-80-88945-98-7, s. 74-80 [4] Vzostup a pád scholastiky. In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. ISSN 1338-1717, 2013, č. 1, s. 17.

AAB               000004

Teológia katastrofy podľa knihy Jóbovej (The Theology of Catastrophe according to the Book of Job) / Pavel Hanes. – 1. vydanie. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. – 328 s. – ISBN 978-80-8083-579-8

AAB               000005

Duchovné prebudenie a spoločnosť : dejiny, teológia, sociálna etika (Spiritual Awakening and Society : History, Theology, Social Ethics) / Pavel Hanes ; rec. Dušan Ondrejovič, Ľudovít Fazekaš. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike, 2013. – 224 s. – ISBN 978-80-971350-9-6

ABB               000006

Matej Bel – pedagóg (Matej Bel as an Educator) / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. – ISBN 80-88945-06-2. – S. 13-37. References: [4] HANESOVÁ, Dana. Tvorba katechetického kurikula. (How to Create a Catechetical Curriculum) In : Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. (The Fundamental Tenets of Evangelical Theology) Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, s r.o., 2006. ISBN 80-88945-91-7. S. 67-80.

ABB               000007

Teológia svätosti a misijné poslanie Izraela (The Theology of Holiness and the Missionary Task of Israel) / Pavel Hanes. In Teologické princípy misie. – Banská Bystrica : Trian, 1999. – ISBN 80-88945-10-0. – S. 20-26.

ACB               000008

Základy biblickej hebrejčiny (Basic Biblical Hebrew) / Pavel Hanes. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 1998. – 251 s. : Sch., tab., pozn. – ISBN 8096773062

ACB               000009

Interaktívny úvod do filozofie pre teológov (Interactive Introduction to Philosophy for Theologians) / Pavel Hanes ; recenzenti Pavel Procházka, Peter Gažík. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Združenie evanjelikálnych cirkví SR Banská Bystrica, 2003. – 72 s. – ISBN 80-8055-833-7 References: [4] KRÁLIK, Roman. Viera – ako zápas (Faith as a Struggle). In Diatka, C., Králik, R. (editori) Osamelý havran. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8094-194-9, s. 201-208.

ACB               000010

Základy biblickej hebrejčiny (Basic Biblical Hebrew) : (druhé doplnené vydanie) / Pavel Hanes. – 2. dopl. vyd. – Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2007. – 272 s.

ACB               000011

Filozofia pre teológov (Philosophy for Theologians) / Pavel Hanes. – [1. vyd.]. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2009. – 211 s. – ISBN 978-80-8083-789-1

ACB               000012

Základy biblickej hebrejčiny (Basic Biblical Hebrew) / Pavel Hanes. – 3. opravené vydanie. – Banská Bystrica : Trian, 2011. – 252 s. – ISBN 80-967730-6-2

ADC               000013

Harnack a Pelikan = Harnack and Pelikan : (A Comparison) / Pavel Hanes. In Teologická reflexe : časopis pro teologii. – Praha : Univerzita Karlova, 2004. – ISBN 1211-1872. – č. 1(2004), s. 36-56. References: [4] VEVERKA LUKÁČ, Ján. Kierkegaard ako filozof (Kierkegaard as a Philosopher). In Zápas Sorena Kierkegaarda. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. ISBN 80-8094-025-8, s. 109-113.

ADE               000014

Evanjelizácia a teológia (Evangelization and Theology) / Pavel Hanes. In Jak konáme evangelizaci : studijní texty č. 20 / referáty ze setkání kazatelů ECM v ČR a SR s biskupem Heinrichem Bolleterem, Jenkovice, 28.- 29. 10. 2003. – Praha : ECM, 2004. – ISBN 80-8513-82-7. – S. 4 -11.

ADE               000015

Did Jacob Steal the Blessing? = Ukradol Jakob požehnanie? Exegéza gen 27-28 : exegesis on gen 27-28 / Pavel Hanes. In Teološki časopis : godišnjak Teološkog fakulteta Novi Sad. – Novi Sad : Teološki fakultet, 2007. – ISSN 1451- 0928. – Č. 7(2007), s. 30-39.

ADE               000016

The Response of the New Testament Church to Material Needs and Materialism = Odpoveď novozmluvnej cirkvi na materiálne potreby a materializmus / Pavel Hanes. (English text) In Religion in Eastern Europe : occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – Elkhart IN USA : Christians Associated for Relations With Eastern Europe, 2008. – ISSN 1069-4781. – Vol. XXVIII, No. 2 (May 2008), s. 48-58.

ADE               000017

Christianity in the Post – Marxist Context = Kresťanstvo v post-marxistickom kontexte / Pavel Hanes. In European Journal of Theology. – United Kingdom : Paternoster Periodicals, 2008. – ISSN 0960-2720. – Vol. XVII., No. 1 (2008), s. 29-38. References: [3] HANESOVÁ, Dana. A Dilemma of the Intersection of Theology and Education : (challenges in university education). In Inspiration, Religion and Teacher Training : papers presented at the seminar May 11th 2011 Gouda, Driestar University for Teacher Training. Gouda : Driestar Hogeschool, 2012. ISBN 9789077889558, s. 84-100. [3] CHIDGZEY. A Christian Critique of Marxism. In Thoughts of a living christian [online]. 2010 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://thoughtsofalivingchristian.wordpress.com/2010/11/21/a-christian-critique-of-marxism/

ADE               000018

A Theology of Evangelization = Teológia evanjelizácie / Pavel Hanes. In Teološki časopis : teorijsko glasilo Protestantskog teološkog fakulteta u Novom Sadu. – Novi Sad : Protestantski teološki fakultet, 2008. – ISSN 1451-0928. – S. 41-60.

ADE               000019

Residual Marxism or the Need for Demarxification in Eastern Europe = Zvyškový marxizmus alebo potreba demarxifikácie vo Východnej Európe / Pavel Hanes. In Journal of European Baptist Studies. – Praha : International Baptist Theological Seminary, 2008. – ISSN 1213-1520. – Roč. 8, č. 3 (2008), s. 21-34. References: [4] HANESOVÁ, Dana. Values and religious orientation of catechists and religious education teachers. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 39-47. [3] ROBERTSON, Glen Randolph. The Romani people and selected churches in Slovakia : a description, analysis, and interpretation of their relations (1989-2007) [online]. Universiteit Utrecht, 2009 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0317-202447/robertson.pdf

ADE               000020

Sola Scriptura v exegéze J. Calvina (The Sola Scriptura Principle in the Exegesis of John Calvin) / Pavel Hanes. In Theologia vitae : časopis Sdružení evangelikálních teologů. – Praha : Sdružení evangelikálních teologů, 2009. – ISSN 1803-4829. – Roč. 2, č. 2 (2009), s. 245-254.

ADF   000021

Zvyškový marxizmus alebo potreba demarxizácie východnej Európy (Residual Marxism or the Need for Demarxification in Eastern Europe) / Pavel Hanes. In Porta Communitatis. – Č. 2, Príloha 2(2002), s. 1-7.

ADF   000022

Kresťanstvo v napätí medzi toleranciou a intoleranciou (Christianity in Tension Between Tolerance and Intolerance) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis. – ISSN 1336-1783. – Č. 1(2002), s. 13-15.

ADF   000023

Tri určujúce súčasti revivalizmu (The Three Defining Components of Revivalism) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis. – Č. 1(2001), s. 35-38. References: [4] PROCHÁZKA, Pavel. Teologická propedeutika : úvod do štúdia evanjelikálnej teológie. (Theological Propedeutics : Introdution to the Study of Theology) 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. 134 s. ISBN 978-80-8083-985-7.

ADF   000024

Etika a soteriológia v revivalizme (Ethics and Soteriology in Revivalism) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis. – ISSN 1336-1783. – Č. 2(2002), s. 19-22.

ADF   000025

Hebrejčina v teológii (Hebrew Language in Theology) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis / Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica ; zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001-. – ISSN 1336-1783. – Roč. 3, č. 1(2004), s. 47-54.

ADF   000026

Ukradol Jakub požehnanie? = Did Jacob Really Steal The Blessing? / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis / Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica ; zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001-. – ISSN 1336-1783. – Roč. 4, č. 2(2005), s. 22-29.

ADF   000027

Teodicea a Jóbova katastrofa = Theodicy and the Catastrophe of Job / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis / Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica ; zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001-. – ISSN 1336-1783. – Roč. 4, č. 1(2005), s.  34-39.

ADF   000028

Prvá podmienka prospešného štúdia Biblie (The First Condition of  a Successful Study of  the Bible) / Pavel Hanes. In Krok katalóg – úplne vydaní [jeseň(2003), s. 4-5]. – Bratislava : Občianske združenie Centrum pre prípravu modlitieb a chvál, 2003.

ADF   000029

Aristoteles, Heidegger a jedna teória pravdy = Aristoteles, Heidegger and one Theory Truth / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2003. – ISSN 1336-1783. – Roč. 2, č.1(2003), s. 35-39.

ADF   000030

Evanjelizácia a teológia = Evangelisation and Theology / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2003. – ISSN 1336-1783. – Roč. 2, č. 2(2003), s. 19-25.

ADF   000031

Pneumagomenické štúdium filozofie = Pneumagomenical Study of Philosophy / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. Roč. 6, č. 1 (2007). – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2007. – ISSN 1336-1783. – Roč. 6, č. 1 (2007), s. 11-29.

ADF   000032

Purpose driven… : (desať rád k štúdiu Ricka Warrena pre študentov teológie) (Ten Suggestions How to Study Rick Warren for the Students of Theology) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. Roč. 6, č. 2 (2007). – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2007. – ISSN 1336-1783.

ADF   000033

Hermeneutika reformačného princípu „sola scriptura“ = The Hermeneutics of the Reformation Principle Sola Scriptura / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodp. red. Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, 2008. – ISSN 1336-1783. – Roč. VII., č. 2 (2008), s. 16-27.

AEC   000034

A Theology of Evangelization / Pavel Hanes. In Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era : Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology / ed. Pavel Procházka. – Praha : ECM, 2008. – ISBN 978-80-7356-019-5. – S. 98-111. References: [3] PROCHÁZKA, Pavel. Making Disciples in Eastern Europe. In Making disciples in a world parish : global perspectives on mission and evangelism. Eugene, OR : Pickwick Publications, 2011. ISBN 978-1-60899-880-7, s. 175-185.

AEC   000035

Messianic Prophecies on the Transformation of Human Society / Pavel Hanes. In Integrity in Integration : Developing, sustainable, dialoque. – Budapest, 2008. – ISBN 978-963-86946-6-9. – S. 85-99.

AEC   000036

The Roma Minority in the Slovak Republic = Rómska minorita v Slovenskej republike : Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic / Viktória Šoltésová, Pavel Hanes. In Państwo – spoleczeństwo – religia we wspólczesnej Europie / zost. Maciej Mroz, Tomasz Debowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. – ISBN 978-83-7611-364-7. – S. 201-215. References: [4] HANESOVÁ, Dana. Values and religious orientation of catechists and religious education teachers. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 39-47. [3] PAŁKA-SZYSZLAK, Elżbieta. Kwestia romska na Słowacji. In Kwestia romska w politice państw Europy środkowej i wschodniej. Wrosław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2011. ISBN 978-83-62969-02-9, s. 199-230. [4] HANESOVÁ, Dana. Možnosti skvalitňovania vyučovania náboženskej výchovy v SR. In Tempus clausum : ad honorem Pavel Procházka. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0364-0, s. 187-209.

AEC   000037

The response of the New Testament church to material needs and materialism / Pavel Hanes. In Communicating Vocation : spirituality Down to Earth / ed. Rebecca Blocksome, Nagypál Szabolcs. – Wien, Budapest : Bgöi & Wscf-Cesr, 2009. – ISBN 978-963-86946-9-0. – S. 37-49.

AED               000038

Zásady vládnutia podľa knihy Prísloví / Pavel Hanes. In Čo hovorí Biblia o autoritách štátu. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. – ISBN 8096773070. – S. 52-66.

AED               000039

Revivalizmus a sociálna etika / Pavel Hanes. In Zborník prác a štúdií  študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK : zväzok 4 / zostavili Milan Kubík, Ján Štekláč, Ivan Gantner. – Žilina : Nadácia Jána Amosa Komenského, 2003. – ISBN 80-8070-109-1. – S. 9-50.

AED               000040

Vzťah soteriológie a sociálnej otázky v teológii revivalizmu (The Relationship between Social Problems and Theology in Revivalism) = doktorandská dizertačná práca / aut. Pavel Hanes. In Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. – Žilina : Žilinská univerzita, 2003. – ISBN 80-7100-109-1. – S. 9-50.

AED               000041

Náboženstvo sekularizmu (The Secularism as a Religion) / Pavel Hanes. In Cirkev v pluralistickej Európe (The Church in Pluralist Europe) : teologické štúdie 1 / editori Albín Masarik, Noema Brádňanská. – Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, 2007. – ISBN 978-80-88945-98-7. – S. 3-29.

AED               000042

KYRIOS IESOUS vo svetle Starej Zmluvy (KYRIOS IESOUS in the Light of the Old Testament) / Pavel Hanes. In Vrchol na dne (The Peak at the Bottom) : zborník z odborného kolokvia k 80. narodeninám Ľudovíta Fazekaša, konaného 9. septembra 2009 / ed. Ján Henžel, vedec. red. Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. – ISBN 978-80-8083-884-3. – S. 23-30.

AED               000043

Filozofická úvaha k teológii obetovania (A Philosophical Essay on the Theology of Sacrifice) / Pavel Hanes. In Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho / zost. Sidonia Horňanová, Dávid Benka ; rec. Dušan Ondrejovič, Peter Gažík. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. – ISBN 978-80-223-2893-7. – S. 73-81.

AED               000044

Stará zmluva v štandardných kázňach Johna Wesleyho (The Old Testament in the Sermons of John Wesley) / Pavel Hanes. In Tempus clausum : ad honorem Pavel Procházka / ed. Imre Peres ; rec. Albín Masarik, Ján Liguš. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. – ISBN 978-80-557-0364-0. – S. 234-245.

AED               000045

Jób, Jung a psychoteológia (Jobe, Jung and Psyho-theology) / Pavel Hanes. In Sub specie aeternitatis : zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám / ed. Pavel Procházka ; rec. Pavel Hanes, Ján Liguš. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví Slovenskej republiky, 2013. – ISBN 978-80-971394-0-7. – S. 139-147.

AED               000046

Starozmluvné vojny a novozmluvný Boh (The Old Testament Wars and the New Testament God) / Pavel Hanes. In Chápať a vysvetľovať (Understand and Explain) / zost. Albín Masarik, rec. Ján Liguš, Marek Petro. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra teológie a katechetiky, 2013. – ISBN 978-80-557-0531-6. – S. 5-21.

AEE   000047

Revivalism / Pavel Hanes. In Studijní texty č. 17. – Praha : ECM, 2002. – ISBN 80-85013-52-5. – S. [7 s.]. References: [3] PROCHÁZKA, Pavel. Teologické směrnice metodismu a jejich uplatňování při formulování stanovisek církve : studijný text č. 25. Praha, 2007. 15 s. ISBN 80-7356-013-5.

AFC   000048

Teológia v cirkevnom profesijnom vzdelávaní (Theology in the Church and Professional Training) / Pavel Hanes. In Katechetika – historie – teologie V. : katecheze a pastorace: formování identity v mediálním světě : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 25. a 26. října 2007 ve Smilovicích / ed. Józef Szymeczek; rec. Cyril Hišem, Ján Liguš. – Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. – ISBN 978-80-7368-537-9. – S. 106-114.

AFC   000049

CLIL vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov (CLIL in the Training of the Future Teachers) / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy (Foreign Language in the Context of Multicultural Europe) / ed. Ivana Balcarová, Jiří Soukup ; rec. Marie Maroušková, Drahomíra Ondrová. – Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008. – ISBN 978-80-7414-074-7. – S. 68-72.

AFC   000050

Being a Christian teacher in a Post-communist Society = Byť kresťanským učiteľom v postkomunistickej spoločnosti / Pavel Hanes, Dana Hanesová. In Bridging the Gap. Connecting christian faith and professional practice : proceedings of the European conference of the European chapter of the international assotiation for the promotion of christian highter education / ed. Bram de Muynck. – Sioux Center, Iowa, 2011. – ISBN 978-0-932914-88-0. – S. 309-318.

AFD   000051

Historický pohľad na evanjelikálne kresťanstvo (A Historical Look at the Evangelical Christianity) / Pavel Hanes. In Evanjelikálne kresťanstvo (Evangelical Christiantiy) : zborník z vedeckej konferencie / ed. Pavel Procházka. – Bratislava : ECM, 1995. – ISBN 80-85733-41-2. – S. 14-30. References: [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Občianska sloboda a ľudské práva vo vzťahu k cirkevnej disciplíne. In Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č. 1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, teologická komisia, 2007. ISBN 978-80-88945-98-7, s. 43-74. [3] BRÁDŇANSKÁ, Noema – MASARIK, Albín. Cirkevný rok a evanjelikálna katechéza. In Křesťanská výchova ve XXI. století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 6.-7. 10. 2005 ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2007. ISBN 978-80-3768-311-5, s. 113-125.

AFD   000052

Postmoderné problémy a ich riešenie v Starej zmluve (The Problems of Postmodernism and their solution in the Old Testament) / Pavel Hanes. In Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví vo vydavateľstve TRIAN, 2001. – ISBN 80-88945-45-3. – S. 62-73. References: [4] KRALJIK, Darko. Dôstojnosť a diskriminácia človeka z pohľadu Písma (Dignity and Discrimination in the View of the Bible). In Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č. 1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, teologická komisia, 2007. ISBN 978-80-88945-98-7, s. 30-43. [4] MAĎAROVÁ, Adriána. Cirkev a pluralitná spoločnosť v Slovenskej republike (The Church and a Pluralist Society in the Slovak Republic). In Evanjelikálny teologický časopis. ISSN 1336-1783, 2010, roč. 9, č. 2, s. 56-72.

AFD   000053

Carl Ferdinand Howard Henry / Pavel Hanes. In Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia : zborník z teologickej konferencie. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví vo vydavateľstve TRIAN, s r.o., 2004. – ISBN 80-88945-72-0. – S. 38-46.

AFD   000054

Vyučovanie Starej zmluvy v kresťanskej katechéze (How to Teach the Old Testament in Christian Catechesis) / Pavel Hanes. In Teologické východiská evanjelikálnej katechézy (The Theological Tenets of the Evangelical Catechesis) : zborník prednášok z teologickej konferencie konanej 8. marca 2005 / autori:  kolektív prednášateľov ; editori: Jaroslav Maďar, Albín Masarik. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2005. – ISBN 80-88945-83-6. – S. 5-17. References: [3] HANESOVÁ, Dana. Slovak Churches and Education after the Fall of Communism. In Religion in Eastern Europe : occasional Papers on Religion in Eastern Europe. ISSN 1069-4781, May 2008, vol. XXVIII, no. 2, s. 28-47. [3] HANESOVÁ, Dana. The Educational Role of Church-Maintained Education in Slovakia after 1989. In Education and Church in Central – and Eastern – Europe at First Glance : Region and Education III. Debrecen : University of Debrecen. 2008. ISBN 9789634731023. ISSN 9632175859, s. 54-71. [3] HANESOVÁ, Dana. Zvyšovanie efektívnosti ďalšieho profesijného vzdelávania katechétov (formovanie identity katechétu v súčasnom svete) (Improving the Effectivness of Further Professional Training of the Catechists – Formation of the Catechist Identity in the Contemporary World). In Katechetika – historie – teologie V. : katecheze a pastorace: formování identity v mediálním světě. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2008. ISBN 978-80-7368-537-9, s. 61-77. [3] PROCHÁZKA, Pavel. Možnosti a limity celoživotního vzdělávání církevních pracovníků. (The Possibilities and Limits of a Lifelong Education of the Church Workers) In Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008 : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 30.-31. říijna 2008 ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-642-0, s. 154-163.

AFD   000055

Mesiánske proroctvá o transformácii ľudskej spoločnosti (Messianic Prophecies about the Transformation of Human Society) / Pavel Hanes. In Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť : zborník z vedecko-výskumnej úlohy a teologickej konferencie, konanej 26. marca 2004 / autori: kolektív prednášateľov ; editori Jaroslav Maďar, Albín Masarik. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2005. – ISBN 80-88945-82-8. – S. 25-36. References: [4] KRUPA, Slavomír. Porovnanie sociálnej kohézie novozmluvnej cirkvi s konceptom koherencie podľa Árona Antonovského. In Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia : zborník zo spoločnej vedeckej teologickej konferencie, konanej v Banskej Bystrici dňa 1. apríla 2008. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8083-560-6, s. 39-47.

AFD   000056

Odpovede prvotnej kresťanskej cirkvi na materiálne potreby a materializmus (The Answers of the Primitive Christian Church to the Material Problems and Materialism) / Pavel Hanes. (Slovensky) In Kresťanská spiritualita v prostredí rastúceho materializmu (Christian Spirituality in the Environment of the Growing Materialism) / zost. Ondrej Prostredník. – Bratislava : Ekumenická rada cirkvi v Slovenskej republike, 2003. – ISBN 80-968966-0-1. – S. 19-28.

AFD   000057

Teológia katastrofy v knihe Jób (Theology of Catastrophe in the Book of Job) / Pavel Hanes. In Úlohy cirkvi v ohrozenom svete : zborník z vedeckej teologickej konferencie (The Task of the Church in the Endangered World) / editori Jozef Brenkus, Albín Masarik ; recenzenti  Pavel Procházka, Ľudovít Fazekaš, Vilém Schneeberger. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2003. – ISBN 80-8055-746-2. – S. 7-15. References: [3] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Niektoré aspekty obrazu Boha  u detí a dospievajúcich (Some Aspects of  the Children’s and Teenagers‘ Image of God ). In Katechetika – historie – teologie : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané  ve dnech 9.-10. 10. 2003ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2003. ISBN 80-7042-306-4, s. 167-176.

AFD   000058

Teologické dogmy a teórie pravdy (The Dogmas of Theology and the Theories of Truth) / Pavel Hanes. In Principiálne východiská evanjelikálnej teológie (The Fundamental Tenets of the Evangelical Theology) : zborník prednášok z teologickej konferencie, konanej 1. marca 2006 v modlitebni Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici / vedecký redaktor Pavel Procházka. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, s r.o., 2006. – ISBN 80-88945-91-7. – S. 20-29.

AFD   000059

Moc obete a obeť moci v Starej zmluve (The Power of Sacrifice and the Sacrifice of Power in the Old Testament) / Pavel Hanes. In Viera v moc a moc viery : zborník z teologickej konferencie, konanej 13. marca 2007 v Banskej Bystrici / vedecký redaktor Pavel Procházka. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve Trian, s r.o., 2007. – ISBN 978-80-88945-93-2. – S. 88-94.

AFD   000060

Z dejín evanjelikálnej teológie (From the History of the Evangelical Theology) / Pavel Hanes. In Evanjelikálna teológia : zborník z konferencie. – Martin : AC, 1997. – 86 s.. References: [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Medziľudská komunikácia a komunikácia Božieho slova (Interpersonal Communication and the Communication of the Word of God). In Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2006. ISBN 80-88945-91-7. S. 81-96. [4] HANESOVÁ, Dana. Náboženská výchova v školách. (Religious Education in Schools) 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2001. 200 s. ISBN 80-8055-494-3. [3] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Niektoré aspekty obrazu Boha  u detí a dospievajúcich. (Some Aspects of  the Children’s and Teenagers‘ Image of God) In Katechetika – historie – teologie : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané  ve dnech 9.-10. 10. 2003ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2003. ISBN 80-7042-306-4, s. 167-176. [4] HANESOVÁ, Dana. Náboženská výchova v školách (Religious Education in Schools). 2. rozšír. a preprac. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 211 s. ISBN 80-8083-121-1.

AFD   000061

Svätosť- centrifugálna alebo centripetálna sila v spoločnosti? (Holiness – a Cetrifugal or a Centripetal Force in Society?) / Pavel Hanes. In Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia (Christianity, Religions and Social Cohesion) : zborník zo spoločnej vedeckej teologickej konferencie, konanej v Banskej Bystrici dňa 1. apríla 2008 / Dana Hanesová (ed.), vedecký redaktor Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. – ISBN 978-80-8083-560-6. – S. 8-16.

AFD   000062

Poverty in the Old testament (ethical consideration) = Chudoba v Starej zmluve (etické hľadisko) / Pavel Hanes. In Biblia a etika: etické dimenzie správania [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej teologickej konferencie organizovanej dňa 1. marca 2011 v Banskej Bystrici / zost. Dana Hanesová; rec. Martin Žilínek, Mária Potočárová. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. – ISBN 978-80-557-0210-0. – S. 35-38.

AFD   000063

Apologetika, plauzibilita a viera (Apologetics, Plausibility and Faith) / Pavel Hanes. In Vývoj teologického myslenia v premenách času (The Evolution of Theological Thought in Changing Times) : zborník z medzinárodnej konferencie konanej 8. marca 2013 na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici / ed. Imre Peres ; rec. Anton Konečný, Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2013. – ISBN 978-80-557-0548-4. – S. 109-124.

BAB               000064

Modlitba Pánova: Otče náš : výklad v 26. statiach (The Lord’s Prayer – Exposition in 26 Parts) / Pavel Hanes. – 1. vydanie. – Stará Turá, 2005. – 75 s. References: [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Občianska sloboda a ľudské práva vo vzťahu k cirkevnej disciplíne (The Civil Liberty and Human Rights in Relationship to the Church Discipline). In Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č. 1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, teologická komisia, 2007. ISBN 978-80-88945-98-7, s. 43-74.

BAB               000065

Otče náš : výklad modlitby pánovej, prepis kázaní autora („Our Father“ – the Exposition of the Lord’s Prayer, Sermons Transcipt) / Pavel Hanes ; zodp. red. Milan Hudec. – 2. revidované vydanie. – Banská Bystrica : HCJB Global Slovakia o. z., 2011. – 124 s. – ISBN 978-80-970635-5-9

BCI     000066

Úvod do Starej zmluvy (Introduction to the Old Testament) / Pavel Hanes. – 1. vyd. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2001. – 188 s. – ISBN 80-88945-52-6 (English text) References: [4] KRUPA, Slavomír. Reflexia biblicko-diadických a transcendentných vzťahov na súčasnosť (Reflexion of Biblical-diadical and Transcendent Attitudes to the Present). In Chápať a vysvetľovať. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra teológie a katechetiky, 2013. ISBN 978-80-557-0531-6, s. 77-97.

BCI     000067

Dejiny kresťanstva (History of Christianity) / Pavel Hanes. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 1998. – 428 s. : Tab. – ISBN 80-88945-01-1 References: [4] MAĎAR, Jaroslav. Cirkev prenasledovaná a cirkev prenasledujúca (The Church Persecuted and the Church Persecuting). In Viera v moc a moc viery (The Faith in Power and the Power of Faith) : zborník z teologickej konferencie, konanej 13. marca 2007 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve Trian, s r.o., 2007. ISBN 978-80-88945-93-2, s. 146-155. [4] KRÁLIK, Roman. Problém zvaný Kierkegaard (The Problem Calle „Kierkegaard“). Bratislava : 2006. 82 s. ISBN 80-969503-7-1. [4] PROCHÁZKA, Pavel. Teologická propedeutika : úvod do štúdia evanjelikálnej teológie. (Theological Propedeutics : Introdution to the Study of Theology) 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. 134 s. ISBN 978-80-8083-985-7. [4] ZAVIŠ, Monika. Inkulturácia evanjelia v živote a diele Alberta Schweitzera. (Inculturation fo the Gospel in the Life and Work of Albert Schweitzer) In Apoštol Pavol pre 21. storočie : misijné impulzy pre komunikáciu a inkulturáciu evanjelia v kontexte dnešnej spoločnosti. Martin : Biblická škola, 2011. ISBN 978-80-970831-8-2, s. 109-115. [4] POČAI, Tomáš. Paulikiáni (7.-9. storočie) (Paulicians). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2012, č. 2, s. 17. [4] POČAI, Tomáš. Raná scholastika (11.-12. storočie) (Early Scholasticism). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2012, č. 3, s. 17. [4] POČAI, Tomáš. Konštantín a Metod (9. storočie) (Thomas, Constantine and Method). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2012, č. 2, s. 17. [4] HUNČÁR, Martin. Polykarp. In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2007, č. 1, s. 15. [4] POČAI, Tomáš. Počiatky slovanskej misie (7. – 8. storočie) (The Beginnings of Slavic Mission). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2011, č. 4, s. 17. [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Miesto katechetiky v rozvoji spoločnosti (The Place of Catechetics in the Development of Society). In Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia (The Social Dimension of Theology at the Threshold of a New Millenium) : vedecká teologická konferencia konaná dňa 26. apríla 2000. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví, 2000. ISBN 80-88945-29-1. [4] POČAI, Tomáš. Valdenskí (12. storočie) (The Valdenses). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2012, č. 4, s. 17. [4] MAĎAR, Jaroslav. Ozveny nemeckého pietizmu v slovenskom prostredí (The Echos of the German Pietism in Slovak Environment). In Vývoj teologického myslenia v premenách času : zborník z medzinárodnej konferencie, 8. marca 2013 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2013. ISBN 978-80-557-0548-4, s. 139-154. [4] POČAI, Tomáš. Cyprián (cca 210-258) : úpadok teológie. (Cyprian and the Decline of Theology) In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2008, č. 4, s. 20. [4] POČAI, Tomáš. Gnosticizmus (1. – 3. storočie) : duch verzus hmota (Gnosticism – Spirit vs. Matter). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2008, č. 1, s. 15.

BCI     000068

Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov = New Testament Greek for Beginners / Pavel Hanes. – 4. vyd. – Združenie evanjelikálnych cirkví v SR ; Banská Bystrica, Slovensko : TRIAN, 2009. – 191 s. – 5. vydanie vyšlo v r. 2011: Hanes, Pavel: Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov. Trian : Banská Bystrica. 2011. ISBN 80-85733-57-9. – ISBN 80-85733-57-9

BCI     000069

Dejiny kresťanstva (History of Christianity) / Pavel Hanes. – 3. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2009. – 429 s. – ISBN 80-88945-01-1

BCI     000070

Prosociální a preventivní aspekty pastorace dětí (Pro-social and Preventive Aspects of Children’s Pastoral Care) : studijní texty pro pastory a pastorační pracovníky / Pavel Hanes, Dana Hanesová, Noema Brádňanská. – Český Těšín : autori, Martin Pietak, 2008. – 85 s. – ISBN 978-80-254-3798-8

BDE   000071

Úvahy : 1. – 8. leden (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky  2007 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v ČR, 2006. – ISBN 80-7356-008-9. – S. 5-8.

BDE   000072

Úvahy : 1.- 5. červen (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky  2008 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická, 2007. – ISBN 978-80-7356-015-7. – S. 73-75.

BDE   000073

Another Look at Worship = Rozdielny pohľad na uctievanie / Pavel Hanes. Part 1. (in Slovak) In Glorious Hope. Slavná naděje. – Philippi, W.V. USA : The Czechoslovak Baptist Convention of USA and Canada, 2007. – ISSN 0700-5202. – Roč. 33, č. 6 (2007), Roč. 34, č. 1-3 (2007-2008),  s. 27-29.

BDE   000074

My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Sk 4,20 : 22. – 28. máj (We Cannot Keep Quiet about What We Have Seen and Heard) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2009 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Evanjelistická cirlev metodistická v SRB, 2009. – ISSN 1820-4155. – S. 73-77.

BDE   000075

Another Look at Worship = Iný pohľad na uctievanie / Pavel Hanes. Part 2. In Glorious Hope. Slavná neděje. – Phillipi, WV, USA : The Czechoslovak Baptist Convention of USA and Canada, 2009. – ISSN 0700-5202. – Vol. 35, No. 2-3 (2009), s. 12-13.

BDE   000076

Another Look at Worship = Iný pohľad na uctievanie / Pavel Hanes. In Glorious Hope : slavná naděje. – Oakville, Kanada : Czechoslovak Baptist Convention of USA and Canada, 2007. – ISSN 0700-5202. – Roč. 33, č. 6 (2007), Roč. 34, č. 1-3 (2008), s. 27-29.

BDE   000077

Úvahy 21. – 25. júl  (Daily Meditations)  / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2011 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Sekretariát Evanjelistickej-metodistickej cirkvi, 2011. – ISSN 1820-4155. – Roč. 14, č. 1 (2011), s. 108-110.

BDE   000078

Úvahy 8. – 13. máj / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2012 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Evanjelická metodistická cirkev v SRB, 2012. – ISSN 1820-4155. – S. 86-89.

BDF   000079

Pokračovanie Ježišovho príbehu (The Continuation of Jesus‘ Story) / Pavel Hanes, Pavel Hošek. In Porta Communitatis. – Č. 1(2000), s. 2-3.

BDF   000080

Svet sa zmenil? (Has the World Really Changed?) / Pavel Hanes. In Spravodaj VHB. – Č. 1(2002), s. 1-2.

BDF   000081

Modlitba, ktorá mení históriu (Prayer that Transforms History) / Pavel Hanes. In Krok. – Leto(2002), s. 3-4.

BDF   000082

Celkom bez zásluh (No Merit at All) / Pavel Hanes. In Rozsievač. – ISSN 0231-6919. – Roč. 70, č. 9(2000), s. 129-130.

BDF   000083

Prečo študovať teoretickú teológiu? (Why Study Theoretical Theology?) / Pavel Hanes. In Rozsévač (Rozsievač) : Časopis Bratrské jednoty baptistů (Časopis Bratskej jednoty baptistov). – Praha (Bratislava) : Bratrská jednota baptistů v ČR (Bratská jednota baptistov v SR), 2006. – ISSN 023/6919. – Roč. 76, č. 1(2006), s.18. References: [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Medziľudská komunikácia a komunikácia Božieho slova (Interpersonal Communication and the Communication of the Word of God). In : Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, s r.o., 2006. ISBN 80-88945-91-7, s. 81-96.

BDF   000084

Úvahy : 1. – 8. január (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň  2007 / kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej ; editor Pavel Procházka. – Bratislava : vydavateľstvo ECM, spol. s.r.o., 2006. – ISBN 80-85733-80-3. – S. 7-10.

BDF   000085

Biblický učiteľ (The Biblical Teacher) / Pavel Hanes. In Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov. – Bratislava : Bratská jednota baptistov, 2006. – ISSN 023/6919. – Roč. 76, č. 8(2006), s. 9.

BDF   000086

Teodicea a Jóbova katastrofa = Theodicy and the Catastrophe of Job / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis / Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica ; zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001-. – ISSN 1336-1783. – Roč. IV. č. 1(2005), s.  34-39.

BDF   000087

Úvahy : 1.- 5. jún (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá 2008.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. – Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2007. – ISBN 978-80-85733-81-5. – S. 72-73.

BDF   000088

Poznámky k štúdiu kníh Ricka Warrena (Comments on How to Study Rick Warren) / Pavel Hanes. 1. časť. In Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov a.v. na Slovensku. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2008. – ISSN 0139-8768. – Roč. 98, č. 10 (2. marec 2008), s. 4.

BDF   000089

Desať rád k štúdiu Ricka Warrena (Ten Suggestions How to Study Rick Warren for the Students of Theology) / Pavel Hanes. In Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov. – Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, 2008. – ISSN 023-6919. – Roč. 78, č. 2 (február-únor 2008), s. 6-7.

BED   000090

„Etsi deus non daretur“ (As if God Did not Exist) / Pavel Hanes. In Adveniat Regnut Tuum : zborník k životnému jubileu profesora Jána Liguša (15. jún 2011) : slávnostné odborné kolokvium, Banská Bystrica, 15. júna 2011 / ed. Pavel Procházka ; rec. Albín Masarik, Imre Peres. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. – ISBN 978-80-557-0358-9. – S. 59-63.

BEE   000091

Úvahy : 20.- 31. prosinec (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2006 : krátká zamyšlení nad hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v ČR, 2005. – ISBN 80-7356-008-9. – S. 162-168.

BEE   000092

Úvahy : 22. – 28. květen (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2009 : krátká zamyšlení  nad hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2008. – ISBN 978-80-73560-287. – S. 66-69.

BEE   000093

Úvahy : pondělí 21. – 25. červen (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2010 : krátká zamyšlení  nad hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2009. – ISBN 978-80-7356-028-7. – S. 77-79.

BEE   000094

Úvahy : 21. jún – 25. jún (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2010 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Evanjelistická cirkev metodistická v SRB, 2010. – S. 94-96.

BEE   000095

Úvahy : 21. – 25. Červenec (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2011 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2010. – ISBN 978-80-7356-030-0. – S. 92-94.

BEE   000096

Úvahy : 8. – 13. květen (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2012 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské / red. Pavel Procházka. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2011. – ISBN 978-80-7356-032. – S. 60-63.

BEF   000097

Úvahy : 20. – 31. december (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2006 / kolektív autorov Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej ; editor Pavel Procházka. – Bratislava : ECM, spol. s r.o., 2005. – ISBN 80-85733-78-1. – S. 157-161.

BEF   000098

My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli (We Cannot Keep Quiet about What We Have Seen and Heard) / Pavel Hanes. Iz 51,7. In Heslá s úvahou na každý deň 2009 / ed. Pavel Procházka ; preklad  Marta Záleská. – Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická v SR, 2008. – ISBN 978-80-85733-82-2. – S. 60-63.

BEF   000099

Pondelok  21.- 25. jún (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2010 / ed. Pavel Procházka ; prel. Marta Záleská. – Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej cirkvi metodistickej, 2010. – ISBN 978-80-85733-83-9. – S. 84-86.

BEF   000100

21. – 25. júl (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2011 / ed. Pavel Procházka ; prel. Marta Záleská. – Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej cirkvi metodistickej, 2011. – ISBN 978-80-85733-84-6. – S. 94-96.

BEF   000101

8. – 13. máj (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2012 : biblické texty podľa ekumenického prekladu / ed. Pavel Procházka. – Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej-metodistickej cirkvi, 2011. – ISBN 978-80-85733-85-3. – S. 60-63.

BEF   000102

14. – 19. január (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2013 : biblické texty podľa ekumenického prekladu / ed. Pavel Procházka. – Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej-metodistickej cirkvi, 2012. – ISBN 978-80-85733-86-0. – S. 23-26.

CEC   000103

Úvahy (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky  2004 : Krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské / redigoval Pavel Procházka. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2003. – ISBN 80-85013-78-9. – 163 s..

CEC   000104

Úvahy (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň  2004 = Metodizam u nauci i praksi / editor Martin Chovan. – Novy Sad : Evanjelická metodistická cirkev v SCG. – ISBN 86-84821-02-5. – S. 64-66.

CED   000105

Úvahy (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá  s úvahou na každý deň  2004 / editor Pavel Procházka. – Bratislava : ECM, spol. s r.o., 2003. – ISBN 80-85733-74-9. – S. 64-66.

FAI     000106

Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu (The Local Church in its Relationship to the Social Environment) : zborník z vedeckej teologickej konferencie konanej 13. apríla 2010 / ed. Pavel Hanes, vedec. red. Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, OZ Pedagóg, 2010. – 90 s. – ISBN 978-80-8083-951-2

GII      000107

Tri otázky pre troch teológov (Three Questions to Three Theologians) / Pavel Hanes. In Týždeň. – Bratislava : W Press, 2004-. – ISSN 1336-5932. – Roč. 2, č.12(2005), s. 56.

GII      000108

Učitelia z KETM PF UMB v Cambridge (Veľká Británia) (Teachers from KETM PF UMB in Cambridge) / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. – Roč. 15, č. 4 (marec-apríl 2009), s. 11.

GII      000109

Úvod (Foreword) / Pavel Hanes. In Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu : zborník z vedeckej teologickej konferencie konanej 13. apríla 2010 / ed. Pavel Hanes, vedec. red. Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, OZ Pedagóg, 2010. – ISBN 978-80-8083-951-2. – S. 4.

GII      000110

Úvahy 14. – 19. január 2013 (Daily Meditations)  / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2013 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Evanjelická metodistická cirkev v SRB, 2012. – ISSN 1820-4155. – S. 11-13.

 

Kázne /MP3 formát/

Nasleduj Krista

Zákonníctvo

Stará zmluva dnes

Adamova rodina

Jóbov princíp

Unde malum? (Odkiaľ zlo?)

Kain, Ábel a násilie v Starej zmluve

Koniec prvého sveta

Noachova kríza

Babylonské fiasko

Otec Abrahám

Abrahámov život viery

Izák – otcov syn

Jakub – víťazstvo v porážke

Jozef – Boží Štátnik

Exodus ako paradigma

Mojžišov charakter

Mojžiš ako zákonodarca

Prvá pascha

Prechod cez more

Od Červeného mora k vrchu Sinai

Zlaté teľa

O stane zmluvy

Slávnosti Hospodinove

Starozmluvné obety

Starozmluvné kňazstvo

Desatoro Božžích prikázaní a Nová zmluva

Mojžžiš, pustatina a Božžia sláva

Konzumerizmus na púšiti

Správy z Prisľúbenej krajiny

Kórachova vzbura

Bronzový had v pustatine

Balám – falošný prorok

Mojžišova rozlúčka

Transfer duchovnej autority

Mená Božie

Mená Božie v Hebrejskej Biblii

Mená Božie: Otec

Mená Božie – Syn

Mená Božie – Duch Svätý

Život v Duchu

Uctievanie v Duchu

Začiatok života pokáním

Modlitba v Duchu Svätom

Duch pravdy

Duchovná disciplína

Ovocie Ducha

Dary Ducha Svätého

Krst Svätým Duchom

Chodiť podľa Ducha

Duchovný boj

Pretrvávajúce problémy

 Nevzdoruj Svätému Duchu!

Neseď na dvoch stoličkách!

Moc pokoja

Atribúty Boha

Atribúty Boha 01 – Úvod

Atribúty Boha 02 – Svätosť

Atribúty Boha 03 – Živý

Atribúty Boha 04 – Boh je duch

Atribúty Boha 05 – Boh je dobrý

Atribúty Boha 06 – Božia moc

Atribúty Boha 07 – Božie poznanie

Atribúty Boha 08 – Prítomnosť

Atribúty Boha 09 – Láska a spravodlivosť

Atribúty Boha 10 – Láska, milosrdenstvo, milosť

Atribúty Boha 11 – Boh je svetlo

Atribúty Boha 12 – Trojica

Atribúty Boha 13 – Prozreteľnosť

Atribúty Boha 14 – Sláva

Atribúty Boha 15 – Nesmiernosť

Atribúty Boha 16 – Personalita

Atribúty Boha 17 – Vernosť

Atribúty Boha 18 –Blahoslavenstvo

Atribúty Boha 19 – Suverenita

Atribúty Boha 20 – Nemennosť

Atribúty Boha 21 – Večnosť

Atribúty Boha 22 – Záverečné poznámky

Ježiš sa predstavuje

Ježiš Ja som Boh

Ježiš: „Ja som Syn Boží“

Ježiš: Ja som Mesiáš

Ježiš: Ja som Kráľ

Ježiš: Ja som Kráľ II.

Ja som cesta

Ježiš: Ja som pravda

Ježiš: Ja som život

Ja som svetlo sveta

Ja som dobrý pastier

Ja som dvere

Ja som dvere II.

Ježiš: „Ja som chlieb života“

Ja som pravý vinič

Ja som Učiteľ a Pán

Ja som vzkriesenie a život

Ježiš: „Čo vy hovoríte, že kto som?“

Zákonníctvo

1 – Problem zakonnictva

2 – Zakon alebo Kristus

3 – Zakon alebo Duch Sväty

4 – Zakon alebo duchovny rast

5 – Zakon alebo spolocenstvo

6 – Zakon alebo evanjelizacia

Nasleduj Krista

Modlitba ako dar (2Sa 7:27)

Pilátovo odsúdenie

Odpustenie 1 – Hĺbka hriechu

Odpustenie 2 – Moc milosti

Odpustenie 3 – Spoločenstvo slobody

Jóbova katastrofa a zmysel života

Jóbova katastrofa a poznanie Boha

Slovo sa stalo telom (Vianoce 2013)

Dáš mu meno Ježiš (Vianoce 2013)

Mor maličkostí

Zákon a milosť v Biblii  Zákon a milosť ppt

Zákon a milosť v Biblii II.  Zákon a milosť II. ppt

Zaostri zrak na Ježiša

Miluj ako seba?

Prípad Evjátár

Nechajte ich!

Úspech a požehnanie

O krste

Pašijové zamyslenie (Veľký Piatok 2014)

Pohrebný príhovor (pohreb Tomáša Krišku)

Svadobná kázeň (jún 2014)

Radujte sa v Pánovi!

Prípad Míchal

Prípad Éli (opravená verzia)

Proti strachu

Jeho vlastní Ho neprijali (Vianoce 2014)

Deň Jeho príchodu (Vianoce 2014)

Anno Domini 2015 (Nový rok)

Chlieb náš každodenný

Tajomstvo manželstva

Ako spoznať a používať charizmu

Kresťanov pohľad na svet

Veľkonočné blahoslavenstvo

Ako sa premeniť obnovenou mysľou

Žiť alebo zomrieť (Ján Hus, 600 rokov od upálenia)

Diskusia o duchovných daroch I. Časť

Diskusia o duchovných daroch II. Časť

Buď bohatý v Bohu!

Otázky a odpovede (Jelka)

Uriášova spiritualita alebo kresťan v konzumnej spoločnosti

Poznám ťa (Zjavenie 2-3)

Modlitba v imigračnej kríze

Účinky milosti (Tit 2:11-14)

Vianoce pre všedné dni

Príď tvoje kráľovstvo!

Gibeonské kresťanstvo

Nevráti sa naprázdno

Abrahám a Lót (Keď strata je ziskom)

Poĺnica nového stvorenia

Nebezpečenstvo malosti

Pasca strachu

Príjemná vôňa Hospodinovi

Žiť evanjelium tam, kde sme

Kresťan, krása a múdrosť

Boh je s nami

Mesiášov manifest (Kázeň na vrchu Mt 5-7)

O Božej vôli a Duchu Božom

Personalizuj si Krédo

K podstate Reformácie

Poznávanie Boha cez Bibliu

Kozmické dimenzie Vianoc

Koncoročné zastavenie 2017

Soľ zeme a svetlo sveta

Vítanie kráľa (Veľká noc 2018)

Veľkonočná meditácia

Život v radosti

Najdôležitejšia vec

Ponorení do cirkvi

Kresťan v súčasnom svete

Zákon a sloboda podľa Biblie

Rodina pod paľbou

Otázky a odpovede (Žatec, september 2018)

Sirota kráľovnou (Ester 2)

Keď Boh neodpovedá   – Transkript – pdf – Keď Boh neodpovedá

Ako prijať Boží dar

Novororočná modlitba (2019)

Slovo nášho Boha trvá naveky

Božie myslenie

Krv Kristova

Anjelská radosť

Kresťanský radikalizmus

Modlitba proti coronavirusu

Ako sa páčiť Bohu (COVID-19)

Hlas volajúceho na púšti

Nebezpečný smútok

Kráľ – služobník (Vianoce 2020)

Raduj sa v Hospodinovi

Duchovný rast cirkvi

O Krste vo Svätom Duchu

Jedno potrebné v 21. storočí

Jedno potrebné v 21. storočí

Moc evanjelia

Ježžišovo nábožženstvo

Modlite sa jedni za druhých!

Duchovná estetika a spoločenstvo cirkvi

Duchovná estetika a spoločenstvo cirkvi – otázky a odpovede

Kráľovstvo Božžie – koniec strachu

Ako očakáva druhý príchod Pánov

Magnificat – Máriin chválospev

Ježžiš – Spasiteľ, Logos, Kráľ

Významy utrpenia

Kresťanstvo: ŽŽivot zo smrti

Ako sa tešiť z duchovného požžehnania

Adopcia do Božžej rodiny

Výzva myslieť (Pdf)

Výzva obetovať (Pdf)

Nádej na Druhý príchod Krista na Zem

Evanjelium

Simeonovo proroctvo

Moc Ježišových slov

Pár eschatologických otázok

Triumf Veľkej noci

Boh ako hrnčiar

Joelovo proroctvo

Viera vo vyššom veku

Druhý exodus

Milovať Boha

Nie silou, ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin

Osobnosť Parakléta Božieho

Stráž svoje srdce!

Múdrosť na ulici

Plnosť času (Gal 4:4; Ef 1:10)

Odpadnutie od viery (Hebrejom 10:26-29)

Kristovo vzkriesenie a kresťanská nádej