Kázne /MP3 formát/

Nasleduj Krista

Zákonníctvo

Stará zmluva dnes

Adamova rodina

Jóbov princíp

Unde malum? (Odkiaľ zlo?)

Kain, Ábel a násilie v Starej zmluve

Koniec prvého sveta

Noachova kríza

Babylonské fiasko

Otec Abrahám

Abrahámov život viery

Izák – otcov syn

Jakub – víťazstvo v porážke

Jozef – Boží Štátnik

Exodus ako paradigma

Mojžišov charakter

Mojžiš ako zákonodarca

Prvá pascha

Prechod cez more

Od Červeného mora k vrchu Sinai

Zlaté teľa

O stane zmluvy

Slávnosti Hospodinove

Starozmluvné obety

Starozmluvné kňazstvo

Desatoro Božžích prikázaní a Nová zmluva

Mojžžiš, pustatina a Božžia sláva

Konzumerizmus na púšiti

Správy z Prisľúbenej krajiny

Kórachova vzbura

Bronzový had v pustatine

Balám – falošný prorok

Mojžišova rozlúčka

Transfer duchovnej autority

Jozua 2 – Viera pod drobnohľadom

Mená Božie

Mená Božie v Hebrejskej Biblii

Mená Božie: Otec

Mená Božie – Syn

Mená Božie – Duch Svätý

Život v Duchu

Uctievanie v Duchu

Začiatok života pokáním

Modlitba v Duchu Svätom

Duch pravdy

Duchovná disciplína

Ovocie Ducha

Dary Ducha Svätého

Krst Svätým Duchom

Chodiť podľa Ducha

Duchovný boj

Pretrvávajúce problémy

 Nevzdoruj Svätému Duchu!

Neseď na dvoch stoličkách!

Moc pokoja

Atribúty Boha

Atribúty Boha 01 – Úvod

Atribúty Boha 02 – Svätosť

Atribúty Boha 03 – Živý

Atribúty Boha 04 – Boh je duch

Atribúty Boha 05 – Boh je dobrý

Atribúty Boha 06 – Božia moc

Atribúty Boha 07 – Božie poznanie

Atribúty Boha 08 – Prítomnosť

Atribúty Boha 09 – Láska a spravodlivosť

Atribúty Boha 10 – Láska, milosrdenstvo, milosť

Atribúty Boha 11 – Boh je svetlo

Atribúty Boha 12 – Trojica

Atribúty Boha 13 – Prozreteľnosť

Atribúty Boha 14 – Sláva

Atribúty Boha 15 – Nesmiernosť

Atribúty Boha 16 – Personalita

Atribúty Boha 17 – Vernosť

Atribúty Boha 18 –Blahoslavenstvo

Atribúty Boha 19 – Suverenita

Atribúty Boha 20 – Nemennosť

Atribúty Boha 21 – Večnosť

Atribúty Boha 22 – Záverečné poznámky

Ježiš sa predstavuje

Ježiš Ja som Boh

Ježiš: „Ja som Syn Boží“

Ježiš: Ja som Mesiáš

Ježiš: Ja som Kráľ

Ježiš: Ja som Kráľ II.

Ja som cesta

Ježiš: Ja som pravda

Ježiš: Ja som život

Ja som svetlo sveta

Ja som dobrý pastier

Ja som dvere

Ja som dvere II.

Ježiš: „Ja som chlieb života“

Ja som pravý vinič

Ja som Učiteľ a Pán

Ja som vzkriesenie a život

Ježiš: „Čo vy hovoríte, že kto som?“

Zákonníctvo

1 – Problem zakonnictva

2 – Zakon alebo Kristus

3 – Zakon alebo Duch Sväty

4 – Zakon alebo duchovny rast

5 – Zakon alebo spolocenstvo

6 – Zakon alebo evanjelizacia

Nasleduj Krista

Modlitba ako dar (2Sa 7:27)

Pilátovo odsúdenie

Odpustenie 1 – Hĺbka hriechu

Odpustenie 2 – Moc milosti

Odpustenie 3 – Spoločenstvo slobody

Jóbova katastrofa a zmysel života

Jóbova katastrofa a poznanie Boha

Slovo sa stalo telom (Vianoce 2013)

Dáš mu meno Ježiš (Vianoce 2013)

Mor maličkostí

Zákon a milosť v Biblii  Zákon a milosť ppt

Zákon a milosť v Biblii II.  Zákon a milosť II. ppt

Zaostri zrak na Ježiša

Miluj ako seba?

Prípad Evjátár

Nechajte ich!

Úspech a požehnanie

O krste

Pašijové zamyslenie (Veľký Piatok 2014)

Pohrebný príhovor (pohreb Tomáša Krišku)

Svadobná kázeň (jún 2014)

Radujte sa v Pánovi!

Prípad Míchal

Prípad Éli (opravená verzia)

Proti strachu

Jeho vlastní Ho neprijali (Vianoce 2014)

Deň Jeho príchodu (Vianoce 2014)

Anno Domini 2015 (Nový rok)

Chlieb náš každodenný

Tajomstvo manželstva

Ako spoznať a používať charizmu

Kresťanov pohľad na svet

Veľkonočné blahoslavenstvo

Ako sa premeniť obnovenou mysľou

Žiť alebo zomrieť (Ján Hus, 600 rokov od upálenia)

Diskusia o duchovných daroch I. Časť

Diskusia o duchovných daroch II. Časť

Buď bohatý v Bohu!

Otázky a odpovede (Jelka)

Uriášova spiritualita alebo kresťan v konzumnej spoločnosti

Poznám ťa (Zjavenie 2-3)

Modlitba v imigračnej kríze

Účinky milosti (Tit 2:11-14)

Vianoce pre všedné dni

Príď tvoje kráľovstvo!

Gibeonské kresťanstvo

Nevráti sa naprázdno

Abrahám a Lót (Keď strata je ziskom)

Poĺnica nového stvorenia

Nebezpečenstvo malosti

Pasca strachu

Príjemná vôňa Hospodinovi

Žiť evanjelium tam, kde sme

Kresťan, krása a múdrosť

Boh je s nami

Mesiášov manifest (Kázeň na vrchu Mt 5-7)

O Božej vôli a Duchu Božom

Personalizuj si Krédo

K podstate Reformácie

Poznávanie Boha cez Bibliu

Kozmické dimenzie Vianoc

Koncoročné zastavenie 2017

Soľ zeme a svetlo sveta

Vítanie kráľa (Veľká noc 2018)

Veľkonočná meditácia

Život v radosti

Najdôležitejšia vec

Ponorení do cirkvi

Kresťan v súčasnom svete

Zákon a sloboda podľa Biblie

Rodina pod paľbou

Otázky a odpovede (Žatec, september 2018)

Sirota kráľovnou (Ester 2)

Keď Boh neodpovedá   – Transkript – pdf – Keď Boh neodpovedá

Ako prijať Boží dar

Novororočná modlitba (2019)

Slovo nášho Boha trvá naveky

Božie myslenie

Krv Kristova

Anjelská radosť

Kresťanský radikalizmus

Modlitba proti coronavirusu

Ako sa páčiť Bohu (COVID-19)

Hlas volajúceho na púšti

Nebezpečný smútok

Kráľ – služobník (Vianoce 2020)

Raduj sa v Hospodinovi

Duchovný rast cirkvi

O Krste vo Svätom Duchu

Jedno potrebné v 21. storočí

Jedno potrebné v 21. storočí

Moc evanjelia

Ježžišovo nábožženstvo

Modlite sa jedni za druhých!

Duchovná estetika a spoločenstvo cirkvi

Duchovná estetika a spoločenstvo cirkvi – otázky a odpovede

Kráľovstvo Božžie – koniec strachu

Ako očakáva druhý príchod Pánov

Magnificat – Máriin chválospev

Ježžiš – Spasiteľ, Logos, Kráľ

Významy utrpenia

Kresťanstvo: ŽŽivot zo smrti

Ako sa tešiť z duchovného požžehnania

Adopcia do Božžej rodiny

Výzva myslieť (Pdf)

Výzva obetovať (Pdf)

Nádej na Druhý príchod Krista na Zem

Evanjelium

Simeonovo proroctvo

Moc Ježišových slov

Pár eschatologických otázok

Triumf Veľkej noci

Boh ako hrnčiar

Joelovo proroctvo

Viera vo vyššom veku

Druhý exodus

Milovať Boha

Nie silou, ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin

Osobnosť Parakléta Božieho

Stráž svoje srdce!

Múdrosť na ulici

Plnosť času (Gal 4:4; Ef 1:10)

Odpadnutie od viery (Hebrejom 10:26-29)

Kristovo vzkriesenie a kresťanská nádej

Eklesiológia – o cirkvi        PDF – Eklesiologia – O Cirkvi