Otázky a Odpovede.

 1. Prečo nie si ateista?
 2. Prečo si Kresťanom?
 3. Čo to znamená milovať Boha celou mysľou?
 4. Ako zistiť, ktoré učenie je falošné?
 5. Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha?
 6. Čo je to pravda v porovnaní s prevládajúcimi názormi na pravdu?
 7. Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností?
 8. Na ktoré otázky ateizmus nevie odpovedať?
 9. Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? 
 10. Aký je vzťah medzi vierou a rozumom?
 11. Protirečenia odvolávajúce sa na Ducha Svätého?

 12.  Ako mám svedčiť duchovnému človeku odmietajúcemu Ježiša?
 13.   Aký je kresťanský postoj k filozofii?
 14.   Čo s biblickými protirečeniami? 
 15.   Čo by ťa presvedčilo stať sa ateistom? 
 16. Pochybuješ niekedy o Božej existencii?
 17.  Ako pomôcť ľuďom pochybujúcim o Biblii?  
 18.   Ako mám vedieť, ktoré kresťanské učenie je pravdive?
 19.   Mali by kresťania čítať sväté knihy iných náboženstiev? 
 20.  Môže byť kresťan filozofom, alebo filozof kresťanom?