Publikácie

Bibliography of Published Studies

Doc. ThDr. Hanes Pavel, PhD.

AAA               000001           

Exegéza Hebrejskej Biblie : teória, kritika, metódy (Exegesis of the Hebrew Bible: theory, criticism, methods) / Pavel Hanes ; rec. Ján Liguš, Sidonia Horňanová. – 1. vyd. – Praha, ČR : Návrat domů, 2015. – 241 s. [13,55 AH]. – ISBN 978-80-7255-351-8

AAA               000002           

The theology of the Hebrew Bible : an introduction / Pavel Hanes ; rec. Ján Liguš, Sidonia Horňanová. – 1. vyd. – Carlisle : Langham Global Library, 2019. – 68 s. [4,50 AH]. – ISBN 978-1-78368-730-5

AAA                000003           

Evangelical theology and philosophy : improving a difficult relationship / Pavel Hanes ; rec. Jerzy Kochanowicz, Maciej Manikowski … [et. al.]. Vol. 4, monograph. – 1. vyd. – Wroclaw : Ewangelikalna Wyzsza Szkola Teologiczna, 2020. – 140 s. [6,80 AH]. – ISBN 978-83-60567-17-3. – ISSN 1734-4182 (Cover)

AAB               000001

Revivalizmus a sociálna etika (Revivalism and Social Ethics) / Pavel Hanes. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. – 126 s. – ISBN 80-8055-688-1 References: [3] HANESOVÁ, Dana. Výchova k prosociálnosti: komparácia etickej výchovy a náboženskej výchovy na 1. stupni ZŠ v SR. In Křesťanská výchova ve XXI. století : prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 6.-7. 10. 2005 ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-3768-311-5, s. 87-99.

AAB               000002

Cirkevné dejiny (Church History) / Pavel Hanes. – Banská Bystrica : Trian, 1998. – 429 s. – ISBN 80-88945-01-1 References: [4] KRÁLIK Roman. Problém zvaný Kierkegaard. (The Problem Called „Kierkegaard“) 1. vyd. Bratislava:  vydanie vlastné, 2006. 104 s. ISBN 80-969503-7-1.

AAB               000003

Dejiny kresťanstva (History of Christianity) / Pavel Hanes. – 2. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2007. – 430 s. – ISBN 80-88945-01-1 References: [4] MASARIK, Albín. Pluralitná spoločnosť a cirkev v novozákonnej dobe. (Pluralist Society and the New Testament Church.) In Cirkev v pluralistickej Európe (The Church in Pluralist Europe). Teologické štúdie č. 1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, teologická komisia, 2007. ISBN 978-80-88945-98-7, s. 74-80 [4] Vzostup a pád scholastiky. In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. ISSN 1338-1717, 2013, č. 1, s. 17.

AAB               000004

Teológia katastrofy podľa knihy Jóbovej (The Theology of Catastrophe according to the Book of Job) / Pavel Hanes. – 1. vydanie. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. – 328 s. – ISBN 978-80-8083-579-8

AAB               000005

Duchovné prebudenie a spoločnosť : dejiny, teológia, sociálna etika (Spiritual Awakening and Society : History, Theology, Social Ethics) / Pavel Hanes ; rec. Dušan Ondrejovič, Ľudovít Fazekaš. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike, 2013. – 224 s. – ISBN 978-80-971350-9-6

ABB               000006

Matej Bel – pedagóg (Matej Bel as an Educator) / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. – ISBN 80-88945-06-2. – S. 13-37. References: [4] HANESOVÁ, Dana. Tvorba katechetického kurikula. (How to Create a Catechetical Curriculum) In : Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. (The Fundamental Tenets of Evangelical Theology) Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, s r.o., 2006. ISBN 80-88945-91-7. S. 67-80.

ABB               000007

Teológia svätosti a misijné poslanie Izraela (The Theology of Holiness and the Missionary Task of Israel) / Pavel Hanes. In Teologické princípy misie. – Banská Bystrica : Trian, 1999. – ISBN 80-88945-10-0. – S. 20-26.

ACB               000008

Základy biblickej hebrejčiny (Basic Biblical Hebrew) / Pavel Hanes. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 1998. – 251 s. : Sch., tab., pozn. – ISBN 8096773062

ACB               000009

Interaktívny úvod do filozofie pre teológov (Interactive Introduction to Philosophy for Theologians) / Pavel Hanes ; recenzenti Pavel Procházka, Peter Gažík. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Združenie evanjelikálnych cirkví SR Banská Bystrica, 2003. – 72 s. – ISBN 80-8055-833-7 References: [4] KRÁLIK, Roman. Viera – ako zápas (Faith as a Struggle). In Diatka, C., Králik, R. (editori) Osamelý havran. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8094-194-9, s. 201-208.

ACB               000010

Základy biblickej hebrejčiny (Basic Biblical Hebrew) : (druhé doplnené vydanie) / Pavel Hanes. – 2. dopl. vyd. – Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2007. – 272 s.

ACB               000011

Filozofia pre teológov (Philosophy for Theologians) / Pavel Hanes. – [1. vyd.]. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2009. – 211 s. – ISBN 978-80-8083-789-1

ACB               000012

Základy biblickej hebrejčiny (Basic Biblical Hebrew) / Pavel Hanes. – 3. opravené vydanie. – Banská Bystrica : Trian, 2011. – 252 s. – ISBN 80-967730-6-2

ADC               000013

Harnack a Pelikan = Harnack and Pelikan : (A Comparison) / Pavel Hanes. In Teologická reflexe : časopis pro teologii. – Praha : Univerzita Karlova, 2004. – ISBN 1211-1872. – č. 1(2004), s. 36-56. References: [4] VEVERKA LUKÁČ, Ján. Kierkegaard ako filozof (Kierkegaard as a Philosopher). In Zápas Sorena Kierkegaarda. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. ISBN 80-8094-025-8, s. 109-113.

ADE               000014

Evanjelizácia a teológia (Evangelization and Theology) / Pavel Hanes. In Jak konáme evangelizaci : studijní texty č. 20 / referáty ze setkání kazatelů ECM v ČR a SR s biskupem Heinrichem Bolleterem, Jenkovice, 28.- 29. 10. 2003. – Praha : ECM, 2004. – ISBN 80-8513-82-7. – S. 4 -11.

ADE               000015

Did Jacob Steal the Blessing? = Ukradol Jakob požehnanie? Exegéza gen 27-28 : exegesis on gen 27-28 / Pavel Hanes. In Teološki časopis : godišnjak Teološkog fakulteta Novi Sad. – Novi Sad : Teološki fakultet, 2007. – ISSN 1451- 0928. – Č. 7(2007), s. 30-39.

ADE               000016

The Response of the New Testament Church to Material Needs and Materialism = Odpoveď novozmluvnej cirkvi na materiálne potreby a materializmus / Pavel Hanes. (English text) In Religion in Eastern Europe : occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – Elkhart IN USA : Christians Associated for Relations With Eastern Europe, 2008. – ISSN 1069-4781. – Vol. XXVIII, No. 2 (May 2008), s. 48-58.

ADE               000017

Christianity in the Post – Marxist Context = Kresťanstvo v post-marxistickom kontexte / Pavel Hanes. In European Journal of Theology. – United Kingdom : Paternoster Periodicals, 2008. – ISSN 0960-2720. – Vol. XVII., No. 1 (2008), s. 29-38. References: [3] HANESOVÁ, Dana. A Dilemma of the Intersection of Theology and Education : (challenges in university education). In Inspiration, Religion and Teacher Training : papers presented at the seminar May 11th 2011 Gouda, Driestar University for Teacher Training. Gouda : Driestar Hogeschool, 2012. ISBN 9789077889558, s. 84-100. [3] CHIDGZEY. A Christian Critique of Marxism. In Thoughts of a living christian [online]. 2010 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://thoughtsofalivingchristian.wordpress.com/2010/11/21/a-christian-critique-of-marxism/

ADE               000018

A Theology of Evangelization = Teológia evanjelizácie / Pavel Hanes. In Teološki časopis : teorijsko glasilo Protestantskog teološkog fakulteta u Novom Sadu. – Novi Sad : Protestantski teološki fakultet, 2008. – ISSN 1451-0928. – S. 41-60.

ADE               000019

Residual Marxism or the Need for Demarxification in Eastern Europe = Zvyškový marxizmus alebo potreba demarxifikácie vo Východnej Európe / Pavel Hanes. In Journal of European Baptist Studies. – Praha : International Baptist Theological Seminary, 2008. – ISSN 1213-1520. – Roč. 8, č. 3 (2008), s. 21-34. References: [4] HANESOVÁ, Dana. Values and religious orientation of catechists and religious education teachers. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 39-47. [3] ROBERTSON, Glen Randolph. The Romani people and selected churches in Slovakia : a description, analysis, and interpretation of their relations (1989-2007) [online]. Universiteit Utrecht, 2009 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0317-202447/robertson.pdf

ADE               000020

Sola Scriptura v exegéze J. Calvina (The Sola Scriptura Principle in the Exegesis of John Calvin) / Pavel Hanes. In Theologia vitae : časopis Sdružení evangelikálních teologů. – Praha : Sdružení evangelikálních teologů, 2009. – ISSN 1803-4829. – Roč. 2, č. 2 (2009), s. 245-254.

ADF   000021

Zvyškový marxizmus alebo potreba demarxizácie východnej Európy (Residual Marxism or the Need for Demarxification in Eastern Europe) / Pavel Hanes. In Porta Communitatis. – Č. 2, Príloha 2(2002), s. 1-7.

ADF   000022

Kresťanstvo v napätí medzi toleranciou a intoleranciou (Christianity in Tension Between Tolerance and Intolerance) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis. – ISSN 1336-1783. – Č. 1(2002), s. 13-15.

ADF   000023

Tri určujúce súčasti revivalizmu (The Three Defining Components of Revivalism) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis. – Č. 1(2001), s. 35-38. References: [4] PROCHÁZKA, Pavel. Teologická propedeutika : úvod do štúdia evanjelikálnej teológie. (Theological Propedeutics : Introdution to the Study of Theology) 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. 134 s. ISBN 978-80-8083-985-7.

ADF   000024

Etika a soteriológia v revivalizme (Ethics and Soteriology in Revivalism) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis. – ISSN 1336-1783. – Č. 2(2002), s. 19-22.

ADF   000025

Hebrejčina v teológii (Hebrew Language in Theology) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis / Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica ; zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001-. – ISSN 1336-1783. – Roč. 3, č. 1(2004), s. 47-54.

ADF   000026

Ukradol Jakub požehnanie? = Did Jacob Really Steal The Blessing? / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis / Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica ; zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001-. – ISSN 1336-1783. – Roč. 4, č. 2(2005), s. 22-29.

ADF   000027

Teodicea a Jóbova katastrofa = Theodicy and the Catastrophe of Job / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis / Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica ; zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001-. – ISSN 1336-1783. – Roč. 4, č. 1(2005), s.  34-39.

ADF   000028

Prvá podmienka prospešného štúdia Biblie (The First Condition of  a Successful Study of  the Bible) / Pavel Hanes. In Krok katalóg – úplne vydaní [jeseň(2003), s. 4-5]. – Bratislava : Občianske združenie Centrum pre prípravu modlitieb a chvál, 2003.

ADF   000029

Aristoteles, Heidegger a jedna teória pravdy = Aristoteles, Heidegger and one Theory Truth / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2003. – ISSN 1336-1783. – Roč. 2, č.1(2003), s. 35-39.

ADF   000030

Evanjelizácia a teológia = Evangelisation and Theology / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2003. – ISSN 1336-1783. – Roč. 2, č. 2(2003), s. 19-25.

ADF   000031

Pneumagomenické štúdium filozofie = Pneumagomenical Study of Philosophy / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. Roč. 6, č. 1 (2007). – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2007. – ISSN 1336-1783. – Roč. 6, č. 1 (2007), s. 11-29.

ADF   000032

Purpose driven… : (desať rád k štúdiu Ricka Warrena pre študentov teológie) (Ten Suggestions How to Study Rick Warren for the Students of Theology) / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. Roč. 6, č. 2 (2007). – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2007. – ISSN 1336-1783.

ADF   000033

Hermeneutika reformačného princípu „sola scriptura“ = The Hermeneutics of the Reformation Principle Sola Scriptura / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodp. red. Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, 2008. – ISSN 1336-1783. – Roč. VII., č. 2 (2008), s. 16-27.

AEC   000034

A Theology of Evangelization / Pavel Hanes. In Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era : Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology / ed. Pavel Procházka. – Praha : ECM, 2008. – ISBN 978-80-7356-019-5. – S. 98-111. References: [3] PROCHÁZKA, Pavel. Making Disciples in Eastern Europe. In Making disciples in a world parish : global perspectives on mission and evangelism. Eugene, OR : Pickwick Publications, 2011. ISBN 978-1-60899-880-7, s. 175-185.

AEC   000035

Messianic Prophecies on the Transformation of Human Society / Pavel Hanes. In Integrity in Integration : Developing, sustainable, dialoque. – Budapest, 2008. – ISBN 978-963-86946-6-9. – S. 85-99.

AEC   000036

The Roma Minority in the Slovak Republic = Rómska minorita v Slovenskej republike : Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic / Viktória Šoltésová, Pavel Hanes. In Państwo – spoleczeństwo – religia we wspólczesnej Europie / zost. Maciej Mroz, Tomasz Debowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. – ISBN 978-83-7611-364-7. – S. 201-215. References: [4] HANESOVÁ, Dana. Values and religious orientation of catechists and religious education teachers. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 39-47. [3] PAŁKA-SZYSZLAK, Elżbieta. Kwestia romska na Słowacji. In Kwestia romska w politice państw Europy środkowej i wschodniej. Wrosław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2011. ISBN 978-83-62969-02-9, s. 199-230. [4] HANESOVÁ, Dana. Možnosti skvalitňovania vyučovania náboženskej výchovy v SR. In Tempus clausum : ad honorem Pavel Procházka. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0364-0, s. 187-209.

AEC   000037

The response of the New Testament church to material needs and materialism / Pavel Hanes. In Communicating Vocation : spirituality Down to Earth / ed. Rebecca Blocksome, Nagypál Szabolcs. – Wien, Budapest : Bgöi & Wscf-Cesr, 2009. – ISBN 978-963-86946-9-0. – S. 37-49.

AED               000038

Zásady vládnutia podľa knihy Prísloví / Pavel Hanes. In Čo hovorí Biblia o autoritách štátu. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. – ISBN 8096773070. – S. 52-66.

AED               000039

Revivalizmus a sociálna etika / Pavel Hanes. In Zborník prác a štúdií  študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK : zväzok 4 / zostavili Milan Kubík, Ján Štekláč, Ivan Gantner. – Žilina : Nadácia Jána Amosa Komenského, 2003. – ISBN 80-8070-109-1. – S. 9-50.

AED               000040

Vzťah soteriológie a sociálnej otázky v teológii revivalizmu (The Relationship between Social Problems and Theology in Revivalism) = doktorandská dizertačná práca / aut. Pavel Hanes. In Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. – Žilina : Žilinská univerzita, 2003. – ISBN 80-7100-109-1. – S. 9-50.

AED               000041

Náboženstvo sekularizmu (The Secularism as a Religion) / Pavel Hanes. In Cirkev v pluralistickej Európe (The Church in Pluralist Europe) : teologické štúdie 1 / editori Albín Masarik, Noema Brádňanská. – Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, 2007. – ISBN 978-80-88945-98-7. – S. 3-29.

AED               000042

KYRIOS IESOUS vo svetle Starej Zmluvy (KYRIOS IESOUS in the Light of the Old Testament) / Pavel Hanes. In Vrchol na dne (The Peak at the Bottom) : zborník z odborného kolokvia k 80. narodeninám Ľudovíta Fazekaša, konaného 9. septembra 2009 / ed. Ján Henžel, vedec. red. Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. – ISBN 978-80-8083-884-3. – S. 23-30.

AED               000043

Filozofická úvaha k teológii obetovania (A Philosophical Essay on the Theology of Sacrifice) / Pavel Hanes. In Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho / zost. Sidonia Horňanová, Dávid Benka ; rec. Dušan Ondrejovič, Peter Gažík. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. – ISBN 978-80-223-2893-7. – S. 73-81.

AED               000044

Stará zmluva v štandardných kázňach Johna Wesleyho (The Old Testament in the Sermons of John Wesley) / Pavel Hanes. In Tempus clausum : ad honorem Pavel Procházka / ed. Imre Peres ; rec. Albín Masarik, Ján Liguš. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. – ISBN 978-80-557-0364-0. – S. 234-245.

AED               000045

Jób, Jung a psychoteológia (Jobe, Jung and Psyho-theology) / Pavel Hanes. In Sub specie aeternitatis : zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám / ed. Pavel Procházka ; rec. Pavel Hanes, Ján Liguš. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví Slovenskej republiky, 2013. – ISBN 978-80-971394-0-7. – S. 139-147.

AED               000046

Starozmluvné vojny a novozmluvný Boh (The Old Testament Wars and the New Testament God) / Pavel Hanes. In Chápať a vysvetľovať (Understand and Explain) / zost. Albín Masarik, rec. Ján Liguš, Marek Petro. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra teológie a katechetiky, 2013. – ISBN 978-80-557-0531-6. – S. 5-21.

AEE   000047

Revivalism / Pavel Hanes. In Studijní texty č. 17. – Praha : ECM, 2002. – ISBN 80-85013-52-5. – S. [7 s.]. References: [3] PROCHÁZKA, Pavel. Teologické směrnice metodismu a jejich uplatňování při formulování stanovisek církve : studijný text č. 25. Praha, 2007. 15 s. ISBN 80-7356-013-5.

AFC   000048

Teológia v cirkevnom profesijnom vzdelávaní (Theology in the Church and Professional Training) / Pavel Hanes. In Katechetika – historie – teologie V. : katecheze a pastorace: formování identity v mediálním světě : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 25. a 26. října 2007 ve Smilovicích / ed. Józef Szymeczek; rec. Cyril Hišem, Ján Liguš. – Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. – ISBN 978-80-7368-537-9. – S. 106-114.

AFC   000049

CLIL vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov (CLIL in the Training of the Future Teachers) / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy (Foreign Language in the Context of Multicultural Europe) / ed. Ivana Balcarová, Jiří Soukup ; rec. Marie Maroušková, Drahomíra Ondrová. – Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008. – ISBN 978-80-7414-074-7. – S. 68-72.

AFC   000050

Being a Christian teacher in a Post-communist Society = Byť kresťanským učiteľom v postkomunistickej spoločnosti / Pavel Hanes, Dana Hanesová. In Bridging the Gap. Connecting christian faith and professional practice : proceedings of the European conference of the European chapter of the international assotiation for the promotion of christian highter education / ed. Bram de Muynck. – Sioux Center, Iowa, 2011. – ISBN 978-0-932914-88-0. – S. 309-318.

AFD   000051

Historický pohľad na evanjelikálne kresťanstvo (A Historical Look at the Evangelical Christianity) / Pavel Hanes. In Evanjelikálne kresťanstvo (Evangelical Christiantiy) : zborník z vedeckej konferencie / ed. Pavel Procházka. – Bratislava : ECM, 1995. – ISBN 80-85733-41-2. – S. 14-30. References: [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Občianska sloboda a ľudské práva vo vzťahu k cirkevnej disciplíne. In Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č. 1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, teologická komisia, 2007. ISBN 978-80-88945-98-7, s. 43-74. [3] BRÁDŇANSKÁ, Noema – MASARIK, Albín. Cirkevný rok a evanjelikálna katechéza. In Křesťanská výchova ve XXI. století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 6.-7. 10. 2005 ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2007. ISBN 978-80-3768-311-5, s. 113-125.

AFD   000052

Postmoderné problémy a ich riešenie v Starej zmluve (The Problems of Postmodernism and their solution in the Old Testament) / Pavel Hanes. In Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví vo vydavateľstve TRIAN, 2001. – ISBN 80-88945-45-3. – S. 62-73. References: [4] KRALJIK, Darko. Dôstojnosť a diskriminácia človeka z pohľadu Písma (Dignity and Discrimination in the View of the Bible). In Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č. 1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, teologická komisia, 2007. ISBN 978-80-88945-98-7, s. 30-43. [4] MAĎAROVÁ, Adriána. Cirkev a pluralitná spoločnosť v Slovenskej republike (The Church and a Pluralist Society in the Slovak Republic). In Evanjelikálny teologický časopis. ISSN 1336-1783, 2010, roč. 9, č. 2, s. 56-72.

AFD   000053

Carl Ferdinand Howard Henry / Pavel Hanes. In Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia : zborník z teologickej konferencie. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví vo vydavateľstve TRIAN, s r.o., 2004. – ISBN 80-88945-72-0. – S. 38-46.

AFD   000054

Vyučovanie Starej zmluvy v kresťanskej katechéze (How to Teach the Old Testament in Christian Catechesis) / Pavel Hanes. In Teologické východiská evanjelikálnej katechézy (The Theological Tenets of the Evangelical Catechesis) : zborník prednášok z teologickej konferencie konanej 8. marca 2005 / autori:  kolektív prednášateľov ; editori: Jaroslav Maďar, Albín Masarik. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2005. – ISBN 80-88945-83-6. – S. 5-17. References: [3] HANESOVÁ, Dana. Slovak Churches and Education after the Fall of Communism. In Religion in Eastern Europe : occasional Papers on Religion in Eastern Europe. ISSN 1069-4781, May 2008, vol. XXVIII, no. 2, s. 28-47. [3] HANESOVÁ, Dana. The Educational Role of Church-Maintained Education in Slovakia after 1989. In Education and Church in Central – and Eastern – Europe at First Glance : Region and Education III. Debrecen : University of Debrecen. 2008. ISBN 9789634731023. ISSN 9632175859, s. 54-71. [3] HANESOVÁ, Dana. Zvyšovanie efektívnosti ďalšieho profesijného vzdelávania katechétov (formovanie identity katechétu v súčasnom svete) (Improving the Effectivness of Further Professional Training of the Catechists – Formation of the Catechist Identity in the Contemporary World). In Katechetika – historie – teologie V. : katecheze a pastorace: formování identity v mediálním světě. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2008. ISBN 978-80-7368-537-9, s. 61-77. [3] PROCHÁZKA, Pavel. Možnosti a limity celoživotního vzdělávání církevních pracovníků. (The Possibilities and Limits of a Lifelong Education of the Church Workers) In Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008 : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 30.-31. říijna 2008 ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-642-0, s. 154-163.

AFD   000055

Mesiánske proroctvá o transformácii ľudskej spoločnosti (Messianic Prophecies about the Transformation of Human Society) / Pavel Hanes. In Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť : zborník z vedecko-výskumnej úlohy a teologickej konferencie, konanej 26. marca 2004 / autori: kolektív prednášateľov ; editori Jaroslav Maďar, Albín Masarik. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2005. – ISBN 80-88945-82-8. – S. 25-36. References: [4] KRUPA, Slavomír. Porovnanie sociálnej kohézie novozmluvnej cirkvi s konceptom koherencie podľa Árona Antonovského. In Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia : zborník zo spoločnej vedeckej teologickej konferencie, konanej v Banskej Bystrici dňa 1. apríla 2008. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8083-560-6, s. 39-47.

AFD   000056

Odpovede prvotnej kresťanskej cirkvi na materiálne potreby a materializmus (The Answers of the Primitive Christian Church to the Material Problems and Materialism) / Pavel Hanes. (Slovensky) In Kresťanská spiritualita v prostredí rastúceho materializmu (Christian Spirituality in the Environment of the Growing Materialism) / zost. Ondrej Prostredník. – Bratislava : Ekumenická rada cirkvi v Slovenskej republike, 2003. – ISBN 80-968966-0-1. – S. 19-28.

AFD   000057

Teológia katastrofy v knihe Jób (Theology of Catastrophe in the Book of Job) / Pavel Hanes. In Úlohy cirkvi v ohrozenom svete : zborník z vedeckej teologickej konferencie (The Task of the Church in the Endangered World) / editori Jozef Brenkus, Albín Masarik ; recenzenti  Pavel Procházka, Ľudovít Fazekaš, Vilém Schneeberger. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2003. – ISBN 80-8055-746-2. – S. 7-15. References: [3] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Niektoré aspekty obrazu Boha  u detí a dospievajúcich (Some Aspects of  the Children’s and Teenagers‘ Image of God ). In Katechetika – historie – teologie : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané  ve dnech 9.-10. 10. 2003ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2003. ISBN 80-7042-306-4, s. 167-176.

AFD   000058

Teologické dogmy a teórie pravdy (The Dogmas of Theology and the Theories of Truth) / Pavel Hanes. In Principiálne východiská evanjelikálnej teológie (The Fundamental Tenets of the Evangelical Theology) : zborník prednášok z teologickej konferencie, konanej 1. marca 2006 v modlitebni Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici / vedecký redaktor Pavel Procházka. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, s r.o., 2006. – ISBN 80-88945-91-7. – S. 20-29.

AFD   000059

Moc obete a obeť moci v Starej zmluve (The Power of Sacrifice and the Sacrifice of Power in the Old Testament) / Pavel Hanes. In Viera v moc a moc viery : zborník z teologickej konferencie, konanej 13. marca 2007 v Banskej Bystrici / vedecký redaktor Pavel Procházka. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve Trian, s r.o., 2007. – ISBN 978-80-88945-93-2. – S. 88-94.

AFD   000060

Z dejín evanjelikálnej teológie (From the History of the Evangelical Theology) / Pavel Hanes. In Evanjelikálna teológia : zborník z konferencie. – Martin : AC, 1997. – 86 s.. References: [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Medziľudská komunikácia a komunikácia Božieho slova (Interpersonal Communication and the Communication of the Word of God). In Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2006. ISBN 80-88945-91-7. S. 81-96. [4] HANESOVÁ, Dana. Náboženská výchova v školách. (Religious Education in Schools) 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2001. 200 s. ISBN 80-8055-494-3. [3] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Niektoré aspekty obrazu Boha  u detí a dospievajúcich. (Some Aspects of  the Children’s and Teenagers‘ Image of God) In Katechetika – historie – teologie : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané  ve dnech 9.-10. 10. 2003ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2003. ISBN 80-7042-306-4, s. 167-176. [4] HANESOVÁ, Dana. Náboženská výchova v školách (Religious Education in Schools). 2. rozšír. a preprac. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 211 s. ISBN 80-8083-121-1.

AFD   000061

Svätosť- centrifugálna alebo centripetálna sila v spoločnosti? (Holiness – a Cetrifugal or a Centripetal Force in Society?) / Pavel Hanes. In Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia (Christianity, Religions and Social Cohesion) : zborník zo spoločnej vedeckej teologickej konferencie, konanej v Banskej Bystrici dňa 1. apríla 2008 / Dana Hanesová (ed.), vedecký redaktor Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. – ISBN 978-80-8083-560-6. – S. 8-16.

AFD   000062

Poverty in the Old testament (ethical consideration) = Chudoba v Starej zmluve (etické hľadisko) / Pavel Hanes. In Biblia a etika: etické dimenzie správania [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej teologickej konferencie organizovanej dňa 1. marca 2011 v Banskej Bystrici / zost. Dana Hanesová; rec. Martin Žilínek, Mária Potočárová. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. – ISBN 978-80-557-0210-0. – S. 35-38.

AFD   000063

Apologetika, plauzibilita a viera (Apologetics, Plausibility and Faith) / Pavel Hanes. In Vývoj teologického myslenia v premenách času (The Evolution of Theological Thought in Changing Times) : zborník z medzinárodnej konferencie konanej 8. marca 2013 na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici / ed. Imre Peres ; rec. Anton Konečný, Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2013. – ISBN 978-80-557-0548-4. – S. 109-124.

BAB               000064

Modlitba Pánova: Otče náš : výklad v 26. statiach (The Lord’s Prayer – Exposition in 26 Parts) / Pavel Hanes. – 1. vydanie. – Stará Turá, 2005. – 75 s. References: [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Občianska sloboda a ľudské práva vo vzťahu k cirkevnej disciplíne (The Civil Liberty and Human Rights in Relationship to the Church Discipline). In Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č. 1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, teologická komisia, 2007. ISBN 978-80-88945-98-7, s. 43-74.

BAB               000065

Otče náš : výklad modlitby pánovej, prepis kázaní autora („Our Father“ – the Exposition of the Lord’s Prayer, Sermons Transcipt) / Pavel Hanes ; zodp. red. Milan Hudec. – 2. revidované vydanie. – Banská Bystrica : HCJB Global Slovakia o. z., 2011. – 124 s. – ISBN 978-80-970635-5-9

BCI     000066

Úvod do Starej zmluvy (Introduction to the Old Testament) / Pavel Hanes. – 1. vyd. – Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2001. – 188 s. – ISBN 80-88945-52-6 (English text) References: [4] KRUPA, Slavomír. Reflexia biblicko-diadických a transcendentných vzťahov na súčasnosť (Reflexion of Biblical-diadical and Transcendent Attitudes to the Present). In Chápať a vysvetľovať. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra teológie a katechetiky, 2013. ISBN 978-80-557-0531-6, s. 77-97.

BCI     000067

Dejiny kresťanstva (History of Christianity) / Pavel Hanes. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 1998. – 428 s. : Tab. – ISBN 80-88945-01-1 References: [4] MAĎAR, Jaroslav. Cirkev prenasledovaná a cirkev prenasledujúca (The Church Persecuted and the Church Persecuting). In Viera v moc a moc viery (The Faith in Power and the Power of Faith) : zborník z teologickej konferencie, konanej 13. marca 2007 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve Trian, s r.o., 2007. ISBN 978-80-88945-93-2, s. 146-155. [4] KRÁLIK, Roman. Problém zvaný Kierkegaard (The Problem Calle „Kierkegaard“). Bratislava : 2006. 82 s. ISBN 80-969503-7-1. [4] PROCHÁZKA, Pavel. Teologická propedeutika : úvod do štúdia evanjelikálnej teológie. (Theological Propedeutics : Introdution to the Study of Theology) 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. 134 s. ISBN 978-80-8083-985-7. [4] ZAVIŠ, Monika. Inkulturácia evanjelia v živote a diele Alberta Schweitzera. (Inculturation fo the Gospel in the Life and Work of Albert Schweitzer) In Apoštol Pavol pre 21. storočie : misijné impulzy pre komunikáciu a inkulturáciu evanjelia v kontexte dnešnej spoločnosti. Martin : Biblická škola, 2011. ISBN 978-80-970831-8-2, s. 109-115. [4] POČAI, Tomáš. Paulikiáni (7.-9. storočie) (Paulicians). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2012, č. 2, s. 17. [4] POČAI, Tomáš. Raná scholastika (11.-12. storočie) (Early Scholasticism). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2012, č. 3, s. 17. [4] POČAI, Tomáš. Konštantín a Metod (9. storočie) (Thomas, Constantine and Method). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2012, č. 2, s. 17. [4] HUNČÁR, Martin. Polykarp. In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2007, č. 1, s. 15. [4] POČAI, Tomáš. Počiatky slovanskej misie (7. – 8. storočie) (The Beginnings of Slavic Mission). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2011, č. 4, s. 17. [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Miesto katechetiky v rozvoji spoločnosti (The Place of Catechetics in the Development of Society). In Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia (The Social Dimension of Theology at the Threshold of a New Millenium) : vedecká teologická konferencia konaná dňa 26. apríla 2000. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví, 2000. ISBN 80-88945-29-1. [4] POČAI, Tomáš. Valdenskí (12. storočie) (The Valdenses). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2012, č. 4, s. 17. [4] MAĎAR, Jaroslav. Ozveny nemeckého pietizmu v slovenskom prostredí (The Echos of the German Pietism in Slovak Environment). In Vývoj teologického myslenia v premenách času : zborník z medzinárodnej konferencie, 8. marca 2013 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2013. ISBN 978-80-557-0548-4, s. 139-154. [4] POČAI, Tomáš. Cyprián (cca 210-258) : úpadok teológie. (Cyprian and the Decline of Theology) In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2008, č. 4, s. 20. [4] POČAI, Tomáš. Gnosticizmus (1. – 3. storočie) : duch verzus hmota (Gnosticism – Spirit vs. Matter). In Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov. 2008, č. 1, s. 15.

BCI     000068

Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov = New Testament Greek for Beginners / Pavel Hanes. – 4. vyd. – Združenie evanjelikálnych cirkví v SR ; Banská Bystrica, Slovensko : TRIAN, 2009. – 191 s. – 5. vydanie vyšlo v r. 2011: Hanes, Pavel: Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov. Trian : Banská Bystrica. 2011. ISBN 80-85733-57-9. – ISBN 80-85733-57-9

BCI     000069

Dejiny kresťanstva (History of Christianity) / Pavel Hanes. – 3. vyd. – Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2009. – 429 s. – ISBN 80-88945-01-1

BCI     000070

Prosociální a preventivní aspekty pastorace dětí (Pro-social and Preventive Aspects of Children’s Pastoral Care) : studijní texty pro pastory a pastorační pracovníky / Pavel Hanes, Dana Hanesová, Noema Brádňanská. – Český Těšín : autori, Martin Pietak, 2008. – 85 s. – ISBN 978-80-254-3798-8

BDE   000071

Úvahy : 1. – 8. leden (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky  2007 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v ČR, 2006. – ISBN 80-7356-008-9. – S. 5-8.

BDE   000072

Úvahy : 1.- 5. červen (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky  2008 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická, 2007. – ISBN 978-80-7356-015-7. – S. 73-75.

BDE   000073

Another Look at Worship = Rozdielny pohľad na uctievanie / Pavel Hanes. Part 1. (in Slovak) In Glorious Hope. Slavná naděje. – Philippi, W.V. USA : The Czechoslovak Baptist Convention of USA and Canada, 2007. – ISSN 0700-5202. – Roč. 33, č. 6 (2007), Roč. 34, č. 1-3 (2007-2008),  s. 27-29.

BDE   000074

My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Sk 4,20 : 22. – 28. máj (We Cannot Keep Quiet about What We Have Seen and Heard) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2009 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Evanjelistická cirlev metodistická v SRB, 2009. – ISSN 1820-4155. – S. 73-77.

BDE   000075

Another Look at Worship = Iný pohľad na uctievanie / Pavel Hanes. Part 2. In Glorious Hope. Slavná neděje. – Phillipi, WV, USA : The Czechoslovak Baptist Convention of USA and Canada, 2009. – ISSN 0700-5202. – Vol. 35, No. 2-3 (2009), s. 12-13.

BDE   000076

Another Look at Worship = Iný pohľad na uctievanie / Pavel Hanes. In Glorious Hope : slavná naděje. – Oakville, Kanada : Czechoslovak Baptist Convention of USA and Canada, 2007. – ISSN 0700-5202. – Roč. 33, č. 6 (2007), Roč. 34, č. 1-3 (2008), s. 27-29.

BDE   000077

Úvahy 21. – 25. júl  (Daily Meditations)  / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2011 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Sekretariát Evanjelistickej-metodistickej cirkvi, 2011. – ISSN 1820-4155. – Roč. 14, č. 1 (2011), s. 108-110.

BDE   000078

Úvahy 8. – 13. máj / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2012 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Evanjelická metodistická cirkev v SRB, 2012. – ISSN 1820-4155. – S. 86-89.

BDF   000079

Pokračovanie Ježišovho príbehu (The Continuation of Jesus‘ Story) / Pavel Hanes, Pavel Hošek. In Porta Communitatis. – Č. 1(2000), s. 2-3.

BDF   000080

Svet sa zmenil? (Has the World Really Changed?) / Pavel Hanes. In Spravodaj VHB. – Č. 1(2002), s. 1-2.

BDF   000081

Modlitba, ktorá mení históriu (Prayer that Transforms History) / Pavel Hanes. In Krok. – Leto(2002), s. 3-4.

BDF   000082

Celkom bez zásluh (No Merit at All) / Pavel Hanes. In Rozsievač. – ISSN 0231-6919. – Roč. 70, č. 9(2000), s. 129-130.

BDF   000083

Prečo študovať teoretickú teológiu? (Why Study Theoretical Theology?) / Pavel Hanes. In Rozsévač (Rozsievač) : Časopis Bratrské jednoty baptistů (Časopis Bratskej jednoty baptistov). – Praha (Bratislava) : Bratrská jednota baptistů v ČR (Bratská jednota baptistov v SR), 2006. – ISSN 023/6919. – Roč. 76, č. 1(2006), s.18. References: [4] BRÁDŇANSKÁ, Noema. Medziľudská komunikácia a komunikácia Božieho slova (Interpersonal Communication and the Communication of the Word of God). In : Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, s r.o., 2006. ISBN 80-88945-91-7, s. 81-96.

BDF   000084

Úvahy : 1. – 8. január (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň  2007 / kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej ; editor Pavel Procházka. – Bratislava : vydavateľstvo ECM, spol. s.r.o., 2006. – ISBN 80-85733-80-3. – S. 7-10.

BDF   000085

Biblický učiteľ (The Biblical Teacher) / Pavel Hanes. In Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov. – Bratislava : Bratská jednota baptistov, 2006. – ISSN 023/6919. – Roč. 76, č. 8(2006), s. 9.

BDF   000086

Teodicea a Jóbova katastrofa = Theodicy and the Catastrophe of Job / Pavel Hanes. In Evanjelikálny teologický časopis / Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica ; zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. – Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001-. – ISSN 1336-1783. – Roč. IV. č. 1(2005), s.  34-39.

BDF   000087

Úvahy : 1.- 5. jún (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá 2008.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. – Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2007. – ISBN 978-80-85733-81-5. – S. 72-73.

BDF   000088

Poznámky k štúdiu kníh Ricka Warrena (Comments on How to Study Rick Warren) / Pavel Hanes. 1. časť. In Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov a.v. na Slovensku. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2008. – ISSN 0139-8768. – Roč. 98, č. 10 (2. marec 2008), s. 4.

BDF   000089

Desať rád k štúdiu Ricka Warrena (Ten Suggestions How to Study Rick Warren for the Students of Theology) / Pavel Hanes. In Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov. – Bratislava : Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, 2008. – ISSN 023-6919. – Roč. 78, č. 2 (február-únor 2008), s. 6-7.

BED   000090

„Etsi deus non daretur“ (As if God Did not Exist) / Pavel Hanes. In Adveniat Regnut Tuum : zborník k životnému jubileu profesora Jána Liguša (15. jún 2011) : slávnostné odborné kolokvium, Banská Bystrica, 15. júna 2011 / ed. Pavel Procházka ; rec. Albín Masarik, Imre Peres. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. – ISBN 978-80-557-0358-9. – S. 59-63.

BEE   000091

Úvahy : 20.- 31. prosinec (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2006 : krátká zamyšlení nad hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v ČR, 2005. – ISBN 80-7356-008-9. – S. 162-168.

BEE   000092

Úvahy : 22. – 28. květen (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2009 : krátká zamyšlení  nad hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2008. – ISBN 978-80-73560-287. – S. 66-69.

BEE   000093

Úvahy : pondělí 21. – 25. červen (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2010 : krátká zamyšlení  nad hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2009. – ISBN 978-80-7356-028-7. – S. 77-79.

BEE   000094

Úvahy : 21. jún – 25. jún (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2010 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Evanjelistická cirkev metodistická v SRB, 2010. – S. 94-96.

BEE   000095

Úvahy : 21. – 25. Červenec (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2011 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2010. – ISBN 978-80-7356-030-0. – S. 92-94.

BEE   000096

Úvahy : 8. – 13. květen (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky 2012 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské / red. Pavel Procházka. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2011. – ISBN 978-80-7356-032. – S. 60-63.

BEF   000097

Úvahy : 20. – 31. december (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2006 / kolektív autorov Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej ; editor Pavel Procházka. – Bratislava : ECM, spol. s r.o., 2005. – ISBN 80-85733-78-1. – S. 157-161.

BEF   000098

My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli (We Cannot Keep Quiet about What We Have Seen and Heard) / Pavel Hanes. Iz 51,7. In Heslá s úvahou na každý deň 2009 / ed. Pavel Procházka ; preklad  Marta Záleská. – Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická v SR, 2008. – ISBN 978-80-85733-82-2. – S. 60-63.

BEF   000099

Pondelok  21.- 25. jún (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2010 / ed. Pavel Procházka ; prel. Marta Záleská. – Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej cirkvi metodistickej, 2010. – ISBN 978-80-85733-83-9. – S. 84-86.

BEF   000100

21. – 25. júl (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2011 / ed. Pavel Procházka ; prel. Marta Záleská. – Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej cirkvi metodistickej, 2011. – ISBN 978-80-85733-84-6. – S. 94-96.

BEF   000101

8. – 13. máj (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2012 : biblické texty podľa ekumenického prekladu / ed. Pavel Procházka. – Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej-metodistickej cirkvi, 2011. – ISBN 978-80-85733-85-3. – S. 60-63.

BEF   000102

14. – 19. január (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2013 : biblické texty podľa ekumenického prekladu / ed. Pavel Procházka. – Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej-metodistickej cirkvi, 2012. – ISBN 978-80-85733-86-0. – S. 23-26.

CEC   000103

Úvahy (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Ranní chvilky  2004 : Krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské / redigoval Pavel Procházka. – Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2003. – ISBN 80-85013-78-9. – 163 s..

CEC   000104

Úvahy (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň  2004 = Metodizam u nauci i praksi / editor Martin Chovan. – Novy Sad : Evanjelická metodistická cirkev v SCG. – ISBN 86-84821-02-5. – S. 64-66.

CED   000105

Úvahy (Daily Meditations) / Pavel Hanes. In Heslá  s úvahou na každý deň  2004 / editor Pavel Procházka. – Bratislava : ECM, spol. s r.o., 2003. – ISBN 80-85733-74-9. – S. 64-66.

FAI     000106

Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu (The Local Church in its Relationship to the Social Environment) : zborník z vedeckej teologickej konferencie konanej 13. apríla 2010 / ed. Pavel Hanes, vedec. red. Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, OZ Pedagóg, 2010. – 90 s. – ISBN 978-80-8083-951-2

GII      000107

Tri otázky pre troch teológov (Three Questions to Three Theologians) / Pavel Hanes. In Týždeň. – Bratislava : W Press, 2004-. – ISSN 1336-5932. – Roč. 2, č.12(2005), s. 56.

GII      000108

Učitelia z KETM PF UMB v Cambridge (Veľká Británia) (Teachers from KETM PF UMB in Cambridge) / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. – Roč. 15, č. 4 (marec-apríl 2009), s. 11.

GII      000109

Úvod (Foreword) / Pavel Hanes. In Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu : zborník z vedeckej teologickej konferencie konanej 13. apríla 2010 / ed. Pavel Hanes, vedec. red. Pavel Procházka. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, OZ Pedagóg, 2010. – ISBN 978-80-8083-951-2. – S. 4.

GII      000110

Úvahy 14. – 19. január 2013 (Daily Meditations)  / Pavel Hanes. In Heslá s úvahou na každý deň 2013 / ed. Pavel Procházka. – Novy Sad : Evanjelická metodistická cirkev v SRB, 2012. – ISSN 1820-4155. – S. 11-13.