O autorovi

Pavel Henes

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Kontakt: pavel.hanes @ umb.sk, tel.č. 048-4464917

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. je profesorom na Katedre teológie a katechetiky KTK (predchádzajúci názov Katedra evanjelikálnej teológie a misie) na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobí od jej založenia v roku 1993. Predtým vyše 10 rokov pôsobil ako kazateľ v Bratskej jednote baptistov. Teológiu vyštudoval a v r. 1982 ukončil na Evanjelickej bohosloveckej fakulte (EBF) UK v Bratislave. Tu v. r. 2002 úspešne ukončil aj svoje doktorandské štúdium prácou na tému „Vzťah soteriológie a sociálnej otázky v teológii revivalizmu“. V rokoch 2002-2003 bol aktívnym členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti, pripravujúcej ekumenický preklad slovenskej Biblie, konkrétne knihy Jób, v súčasnosti spolupracuje na tvorbe krížových odkazov v tomto preklade Biblie. V roku 2009 publikoval vedeckú štúdiu „Teológia katastrofy podľa Knihy Jóbovej“, načo sa v tom istom roku habilitoval na EBF UK na docenta.

V súčasnosti je P. Hanes garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci študijného odboru č. 2.1.12 teológia. Vedie a oponuje záverečné práce všetkých vysokoškolských stupňov. V r. 2011 bol členom habilitačnej komisie na Oddelení vedy Husitské teologické fakulty HTF UK Praha. Popri svojej bohatej domácej kazateľskej a prednáškovej aktivite káže a prednáša aj v zahraničí na základe pozvania viacerých zahraničných teologických inštitúcií, a to napr. pre East-West Center for Missions, Soul, Južná Kórea (august 1993); počas zahraničného prednáškového turné v teologických inštitútoch a cirkevných zboroch USA (február 2003); v Nemecku na Dortmund Universität (2010) v rámci teologických predmetov pre študentov Religionspädagogik a v International Baptist Theological Seminary, Praha ČR – (november 2011) na tému Poverty in the Old Testament.

Čo sa týka výskumnej činnosti, P. Hanes bol v posledných rokoch členom výskumných tímov v rámci niekoľkých projektov národného až medzinárodného významu, napr. inštitucionálnej grantovej výskumnej úlohy pod č. ZEC 2006/KETM-1 „Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era : Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology“ (2006 – 2008). V rokoch 2008-2009 sa zúčastnil na výskumnom pobyte v rámci projektu „Text and Canon“ v Tyndale House, Cambridge, vo Veľkej Británii; v roku 2010 na projekte „Teologicko-katechetické východiská edukačnej paradigmy“ vo Wheaton College, Wheaton, USA. V rokoch 2007 – 2008 bol konzultantom projektu VEGA č. 1/007/08 „Homiletická činnosť cirkví v SR a jej dopad na kvalitu života v pluralitnej spoločnosti.“